Bijleveld informeert Kamer over MIVD-activiteiten in 2019

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verwacht dat de bedreiging van de Europese veiligheid de komende jaren substantieel toeneemt. Dit raakt naar verwachting van de dienst ook de Nederlandse veiligheids- en defensiebelangen. Dat meldt Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten vandaag per brief aan de Tweede Kamer.
In de brief staat dat de MIVD signaleert dat de dreigingen niet alleen uitgaan van de gevaren die fragiele staten veroorzaken. De dienst houdt ook rekening met jihadistisch terrorisme, regionale crises en de toenemende dreiging van spionage en cyberaanvallen. Voor een groot deel hiervan zijn niet-statelijke actoren verantwoordelijk. Maar naar verwachting neemt het aandeel van statelijke actoren toe vanwege spanningen door groeiende geopolitieke tegenstellingen.

De Nederlandse krijgsmacht moet deze complexe en veelzijdige dreigingen het hoofd bieden. Dit vanwege de bevordering van de internationale rechtsorde, vredeshandhaving en het beschermen van de territoriale integriteit. Dit vereist inlichtingenondersteuning door de MIVD.

Prioriteiten en accenten 2019
De MIVD doet in 2019 onder meer onderzoek naar Afghanistan, Mali, Syrië en Irak. Ook ondersteunt de dienst de inzet van Nederlandse militairen in het kader van enhanced Forward Presence (eFP). Daarnaast houden MIVD en AIVD zich bezig met de politieke en sociaaleconomische crisis in Venezuela en de mogelijke effecten voor het Koninkrijk.

Massavernietigingswapens
Massavernietigingswapens vormen een grote bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Nederland ondertekende verdragen om proliferatie van dergelijke wapens tegen te gaan. De AIVD en de MIVD doen gezamenlijk onderzoek naar verdachte landen, die werken aan het ontwikkelen van massavernietigingswapens of daar al over beschikken.

De MIVD onderzoekt ook militair technologische ontwikkelingen in andere landen. Dit net als de proliferatie van hoogwaardige militaire technologie en wapensystemen naar crisisgebieden. Daardoor kan de Nederlandse krijgsmacht bestaande en toekomstige dreigingen het hoofd te bieden.

Spionage en beïnvloeding
Spionage, beïnvloeding en sabotage vormen een ernstige en groeiende dreiging voor Nederland en zijn bondgenoten. Assertieve autoritaire staten, zoals Rusland en China, zoeken informatie om hun krijgsmacht te moderniseren, hun economie te versterken of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Het gaat dan mogelijk om klassieke of digitale spionage, maar steeds vaker om een combinatie van beide. Denk aan hacken, maar ook via overnames of investeringen willen landen informatie krijgen of strategische afhankelijkheden creëren.

Bron: Defensie

Minister geeft laatste informatie over burnpits

Recent ontstond er onrust vanwege mogelijke gezondheidsklachten bij Defensiemedewerkers door burnpits. Dit zijn kuilen waarin afval werd verbrand in missiegebieden. Minister Ank Bijleveld-Schouten informeerde vandaag de Kamer over de laatste stand van zaken. Momenteel zijn er 110 meldingen binnengekomen bij het meldpunt www.defensiemeldpuntburnpits.nl van personeel dat door burnpits ziek denkt te zijn geworden.
Het meldpunt is ingericht bij het onafhankelijke Centrum Voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Hier worden de gezondheidsklachten geïnventariseerd. Bijleveld: “Als de meldingen hiervoor aanleiding geven, laat ik een onafhankelijk onderzoek instellen naar gezondheidsklachten in relatie tot burnpits.” De minister verwacht hierover begin april een besluit te nemen.

Toxicologen van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden & Gezondheid verzamelen nu al de meest actuele onderzoeken naar het mogelijke verband. Bijleveld: “Ik wil u voor de zomer 2019 informeren over de uitkomsten.”

Afvalmanagement missies
De minister lichtte ook toe hoe met afval wordt omgegaan tijdens missies. Bijleveld: “In veel missiegebieden is de infrastructuur beschadigd of voldoet deze niet aan de Westerse standaarden. Burnpits zijn niet alleen een militaire oplossing maar vaak ook de lokale manier van afvalverwerking.” Voor alle grote missies, ook die nu in Mali, sluit Defensie contracten af voor de afvoer van afval.

Vervolgens verwees Bijleveld naar meerdere momenten in 2010 en 2011 waarop de Kamer is geïnformeerd over destijds genomen stappen. Dit naar aanleiding van berichten over mogelijk schadelijke effecten van verbrandingsovens op militaire locaties in Afghanistan. Zo hoorde de Kamer op 8 juli 2011 over luchtmetingen op Kandahar Airfield. Geconstateerd werd dat er geen gevaarlijke concentraties schadelijke verbrandingsresten aanwezig waren op Kandahar Airfield. In dit onderzoek waren ook de onderzoeksresultaten van internationale partners verwerkt.

Melden
Bijleveld: “De zorg voor het personeel staat bij Defensie hoog in het vaandel. Als mensen ziek zijn, is dat altijd erg. Ongeacht de vraag waar het door komt. We trekken ons het lot aan van onze mensen. Of ze nu actief dienen of veteraan zijn.”

Bron: Defensie