Prinsjesdag: Defensie meer geld voor munitie en veteranenzorg

Defensie heeft volgend jaar € 12,5 miljard te besteden. Voor 2022 krijgt Defensie totaal structureel € 95 miljoen erbij, in 2021 incidenteel € 90 miljoen. Hiermee investeert Defensie in extra munitie voor opleiden en trainen, zorg voor veteranen en de versterking van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Daarnaast stelt het kabinet ook geld beschikbaar voor verduurzaming vastgoed en ondermijning. Een deel hiervan is bestemd voor het defensievastgoed en de Koninklijke Marechaussee.
Het huidige defensiebudget en alle opgaven dwingen tot het maken van keuzes, niet alleen op het gebied van voorraden, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld IT en vastgoed. Deze keuzes kunnen beperkend werken op het herstel van de gereedheid van capaciteiten en eenheden.

Inzetbaarheid
Zo blijkt uit de inzetbaarheidsrapportage dat de operationele gereedstelling nog steeds onder toenemende druk staat. Dit komt door knelpunten in personele gereedheid, schaarse (gevechts-)ondersteuning, een laag blijvende materiële gereedheid en minder trainingen door COVID-19 maatregelen. Hierdoor zijn eenheden minder in staat om langdurig, gelijktijdig en in hogere dreigingsscenario’s te worden ingezet. Terwijl de verslechterende veiligheidssituatie in de wereld hier wel om vraagt. Verouderd en nog niet vervangen materieel is moeilijker in stand te houden, wat weer hogere kosten met zich meebrengt.

Munitie, trainen en opleiden
Het extra geld voor munitie is nodig om voldoende munitie in voorraad te hebben voor trainen en opleiden. Daarom wordt de defensiebegroting in 2021 structureel met € 60 miljoen verhoogd. De tijd tussen bestellen en leveren van munitie is circa 2 tot 3 jaar. Het zal dus nog even duren voor de organisatie de extra munitie daadwerkelijk kan gebruiken. Tot die tijd zal de beschikbare munitie zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Omdat de prijs van munitie stijgt en de behoefte bij Defensie groeit, wordt ook het gebruik van simulatie-mogelijkheden geïntensiveerd.

Veteranenzorg
In 2017 heeft Defensie het Nationaal Fonds Ereschuld opgericht voor militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens missies in het buitenland. In de fonds zijn regelingen voor vergoeding van schade voor o.a. veteranen ondergebracht. Dit fonds wordt in 2021 eenmalig met € 30 miljoen verhoogd en vanaf 2022 structureel met € 20 miljoen.

Verduurzaming vastgoed
Het vastgoed van Defensie is vaak sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Defensie heeft onvoldoende middelen voor het herstel en onderhoud van al het vastgoed. Het kabinet stelt in 2022 extra geld beschikbaar voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Een deel hiervan is bedoeld voor verduurzaming van het vastgoed van Defensie. Hiervoor worden plannen uitgewerkt en op basis daarvan geld verdeeld. Op dit moment voert Defensie een verkenning uit hoe het defensievastgoed te concentreren, vernieuwen en verduurzamen. En hoe locaties voor Defensie behouden kunnen blijven en tegelijkertijd kunnen worden ingezet voor duurzame doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van zonne- en of windparken. Of het beschikbaar stellen van locaties voor natuurherstel of woningbouw.

Ondermijning
Voor het versterken van de MIVD komt vanaf 2022 structureel € 15 miljoen beschikbaar. Daarnaast wil het kabinet de samenleving en de rechtstaat beter beschermen tegen ondermijning. Hiervoor worden plannen uitgewerkt en op basis daarvan geld verdeeld aan diverse partners, waaronder de Koninklijke Marechaussee (KMar).

F-35
De vervanging van het F-16 gevechtsvliegtuig door de F-35 loopt volgens planning en conform budget, zo blijkt uit de jaarrapportage ‘Verwerving F-35’. Er zijn in totaal 46 F-35 toestellen besteld. In 2024 is de F-35 volledig operationeel inzetbaar en de F-16 vervangen. Een goede communicatie en afstemming met de omgeving blijft belangrijk. Zo worden naar mogelijkheden gezocht om geluidsoverlast tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door het aanpassen van vliegprocedures tijdens start en landing.

Video Defensiebegroting 2022

Bron: Defensie

Demissionair Defensieminister Bijleveld (CDA) treedt af

Demissionair minister van Defensie Bijleveld (CDA) treedt alsnog af na de motie van afkeuring tegen haar. Minister Ank Bijleveld-Schouten heeft vanmiddag haar ontslag ingediend bij de koning.
Op het ministerie in Den Haag lichtte de minister haar besluit toe met de volgende verklaring:

‘Afgelopen woensdag is er een lang en belangrijk debat geweest over het verloop van de crisis in Kabul. Gisteren is er gestemd over een aantal moties. Ik wil niet verhelen dat ik verbaasd was over de gevolgen. Ik heb mijn eigen afweging gemaakt.

Ik wilde doorgaan om de taak af te maken waar ik voor sta, voor de mannen en vrouwen die in de frontlinie staan. En om de opdracht te voltooien om de tolken die nog in Afghanistan zijn en op ons rekenen in veiligheid te brengen. Dat is de verantwoordelijkheid die ik voel. Die verantwoordelijkheid wilde ik waarmaken.

Ik constateer echter dat mijn aanblijven onderwerp van discussie is geworden. Daardoor kan ik niet meer op een goede manier de verantwoordelijkheid dragen voor mijn mensen. Mensen die hun werk met passie doen, in dienst van de samenleving. Ik wil niet dat ik hun belangrijke werk in de weg sta.

Ik heb mijn partijleider en de minister-president laten weten dat ik daarom zijne majesteit de Koning zal vragen mij ontslag te verlenen. Ik wil hier mijn collega’s in het kabinet danken voor de samenwerking de afgelopen jaren. En natuurlijk mijn gezin, dat mij altijd heeft gesteund. Maar vooral wil ik mijn mensen bedanken. De militairen in binnen- en buitenland, de burgermedewerkers, de Commandant der Strijdkrachten en de secretaris-generaal.

Ik laat hen echt met pijn in het hart achter. Zij verdienen het beste en alle steun.

Ik dank u wel.’

Grapperhaus waarnemend minister
Minister Ferd Grapperhaus treedt op als waarnemend minister tot er een opvolger is gevonden.

Bron: Defensie (foto)