Schietbaan Markiezaat was niet onveilig

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) vindt het niet waarschijnlijk dat Defensiemedewerkers na juli 2016 structureel zijn blootgesteld aan te hoge concentraties schietgassen op schietbaan Het Markiezaat. Dit blijkt uit het 1e onderzoeksrapport van de IVD, naar de besluitvorming over het gebruik van deze particuliere schietbaan in Bergen op Zoom.

“Wij danken de IVD voor het heldere rapport”, zegt minister Ank Bijleveld. “Het verbeteren van de veiligheid binnen Defensie is een van onze speerpunten. De veiligheid bij Defensie is gebaat bij een goed functionerende onafhankelijke inspectie. Dat blijkt gelijk al uit dit eerste rapport.”

Na de eerste signalen van het KCT-personeel over gezondheidsklachten tijdens schietoefeningen, liet de commandant van KCT Het Markiezaat in 2014 onderzoeken. Het CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid) rapporteerde dat de norm voor schietgassen werd overschreden en adviseerde concrete maatregelen als de baan toch gebruikt moest blijven.

Verschillende maatregelen
De commandant van het KCT sprak met de eigenaar van het Markiezaat af dat de afzuiginstallatie vervangen zou worden.
In afwachting daarvan nam de commandant maatregelen zoals het rouleren van de instructeurs, verlaagde hij de intensiteit van de schietoefeningen en lastte hij meer pauzes in. Toen de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS) de schietbaan in april 2016 inspecteerde, was de conclusie: ‘de luchtverversing voldoet aan de gestelde normen, mits er geen zeer intensieve schietbelasting plaatsvindt’.

Onvolledige informatie
Toch besloot de Directie Plannen in februari 2018 om te stoppen met het gebruik van de betreffende schietbanen. De IVD concludeert nu dat deze besluitvorming gebreken vertoont. Het besluit werd genomen op onjuiste en niet actuele informatie. Zo wist de Directie Plannen niet van de genomen maatregelen en dat de baan al in 2016 weer was geïnspecteerd en goedgekeurd.

Verbetering
Uit het onderzoek blijkt dat de betrokkenen bij hun handelen oog hadden voor gezondheidsrisico’s, maar hun informatiepositie te wensen over liet. “Dit moet worden verbeterd, zoals de IVD terecht constateert”, reageert staatssecretaris Barbara Visser. “Wij zijn een lerende organisatie, waarbij we stap voor stap verbeteren. Dit rapport helpt ons bij de verdere uitwerking en uitvoering van het schietbeleid.”

De IVD adviseert tevens om de voorschriften en procedures voor schietinrichtingen te actualiseren. Defensie is hier inmiddels mee bezig, inclusief het gelijktrekken van het schietbeleid tussen de krijgsmachtdelen. De vernieuwde regels zijn al voor een deel ingevoerd. De rest volgt zo snel mogelijk. Al met al wordt het schietbeleid eenvoudiger, overzichtelijker en daardoor veiliger.
Oppelaar nieuwe commandant Nederlandse Defensie Academie

Generaal-majoor Richard Oppelaar wordt de nieuwe commandant van de Nederlandse Defensie Academie. Hij volgt per 21 november generaal-majoor Nico Geerts op. Oppelaar is nu nog Directeur Directie Operaties.

Oppelaar rondde de praktische opleiding tot officier der mariniers in 1982 af. Daarna doorliep hij het KIM en studeerde in 1986 af. Oppelaar specialiseerde zich vervolgens in het Verenigd Koninkrijk als verbindingsofficier. Hij werd begin jaren ’90 uitgezonden naar Noord-Irak en Cambodja.

Na het volgen van de Midden Managementopleiding werd Oppelaar bevorderd tot majoor en van 1994 tot 1997 was hij hoofd bureau verbindingen bij het hoofdkwartier van het Korps Mariniers in Rotterdam. Als compagniescommandant volgde hierna een uitzending naar Bosnië. Daarna deed hij de Hogere Krijgskundige en algemene Vorming (HKV) aan het Instituut Defensie Leergangen en de Leergang Buitenlandse Betrekkingen aan het Instituut Clingendael. Bij de afdeling operationele behoeftestelling van de Marinestaf hield Oppelaar zich bezig met behoeftestellingen voor nieuw materieel.

Commandant mariniersbataljon.
In juli 2003 werd hij als luitenant-kolonel commandant van het 2e Mariniersbataljon. Eind 2003 werd hij met zijn bataljon uitgezonden naar Zuid-Irak (SFIR). Vervolgens werd Oppelaar met zijn bataljon in 2005 wederom uitgezonden; ditmaal naar Noord-Afghanistan (ISAF).

Na bevordering tot kolonel werd hij in april 2006 projectleider implementatie Marinestudie bij de Directie Planning & Control van het CZSK in Den Helder. In 2007 ontving hij een Koninklijke onderscheiding. In het najaar van 2009 volgde hij de Leergang Topmanagement Defensie aan het Instituut Clingendael. Vanaf medio 2010 was Oppelaar werkzaam bij de Defensiestaf als hoofd van de afdeling materiele gereedheid. Sinds eind maart 2012 fungeerde Oppelaar als Directeur Operaties CZSK en Commandant van het Korps Mariniers en sinds april 2016 als Directeur Operaties van de krijgsmacht.