Het wordt tijd om vrouwen bij vredesonderhandelingen te betrekken

Het nog steeds niet vanzelfsprekend dat vrouwen ook bij vredesonderhandelingen aan tafel zitten. Terwijl ook daar de rol van vrouwen enorm belangrijk is, aldus Jeanet Pijpker, bestuurskundige en bestuursvoorzitter van het Defensie Vrouwen Netwerk.

De defensieopdracht ‘beschermen wat ons dierbaar is’ is een moeilijke taak die Defensiemedewerkers wereldwijd onder alle omstandigheden moeten uitvoeren en ondersteunen. Dat vraagt om een grote diversiteit aan kwaliteiten in de teams. Zowel getrainde en aangeleerde Kwaliteiten als kwaliteiten die van nature al in ons zitten omdat we man of vrouw zijn. Juist die verschillen zijn van grote waarde voor Defensie.

Strategisch belang
Ervaringen tijdens operaties in binnen- en buitenland tonen aan dat Defensie niet zonder divers samengestelde teams kan. Vrouwen zijn van strategisch belang bij VN-vredesmissies, bijvoorbeeld waar het gaat om het verzamelen van inlichtingen en het maken van analyses ten behoeve van veiligheidsbriefings. En voor de lokale bevolking vormen de vrouwelijke defensiemedewerkers rolmodellen hetgeen waardevol is. Zij zien dat de vrouwen binnen Defensie een ‘gelijke’ rol toebedeeld krijgen als de mannen en dat zal zorgen voor meer aandacht en waardering voor de gelijkheid van man en vrouw.
Defensie hoort een afspiegeling van de maatschappij te zijn. De krijgsmacht heeft hiervoor in de loop der jaren verschillende projecten opgestart. Zo ondertekende in 2015 de Commandant der Strijdkrachten namens Defensie het Charter Diversiteit. Doel hiervan is de diversiteit van het personeel te vergroten en benutten. Naast dit charter zijn er nog tal van andere initiatieven in gang gezet.

vrouwen-dominique_noventas-by-mindef

Betrek vrouwen bij vredesonderhandelingen
Ondanks de belangrijke rollen die vrouwen vervullen is het echter nog steeds niet vanzelfsprekend dat zij ook bij vredesonderhandelingen aan tafel zitten. Terwijl ook daar de rol van vrouwen enorm belangrijk en waardevol is. De vanzelfsprekendheid dat alleen mannen aan de onderhandelingstafel zitten, leidt ertoe dat de uitsluitingsmechanismen ongezien blijven. Het Beraad operationele commandanten bestaat momenteel bijvoorbeeld nog steeds alleen uit mannen. .

Het is van belang dat vrouwen zich bewust zijn van de uitsluitingsmechanismen en hier melding van doen. Het zal echter nog wel even duren voordat ook aan de onderhandelingstafel vrouwen deelnemen. Geduld, diplomatie en het zoeken van samenwerking met genderplatforms en om het blijven zoeken naar verbinding zijn hierbij van belang. Als op de duur de resultaten uitblijven zal mogelijk een paardenmiddel, een vrouwenquotum, ingezet moeten worden. Het streven moet zijn dat in alle lagen van Defensie voldoende vrouwen te vinden zijn, dat zij ook een plek aan tafel hebben bij vredesbesprekingen en dat de top van Defensie voor een derde uit vrouwen bestaat. En dit kan, want er lopen genoeg vrouwelijke kandidaten rond die hier uitermate geschikt voor zijn.

Bron: Trouw / Defensie / DVN