Verantwoordingsdag 2017 kabinet. Ook over begroting Defensie

Het Kabinet legt vandaag verantwoording af over de financiën en het beleid van vorig jaar. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem presenteerde namens het kabinet het Financieel Jaarverslag 2016 van het Rijk. Dit bevat de jaarverslagen van alle departementen, dus ook van Defensie.

Basisgereedheid
De aanhoudende conflicten in de nabijheid van Europa, en zo ook verder weg, waren voor het kabinet aanleiding om zich in 2016 uit te spreken voor een verdere versterking van de krijgsmacht in het kader van een meerjarig perspectief.

Terwijl Nederland zich uit de financiële crisis worstelde, heeft het kabinet de afgelopen kabinetsperiode kans gezien bijna 900 miljoen euro aan de Defensiebegroting toe te voegen.

Ook in 2016 zijn extra middelen vrijgemaakt. Met dit geld (220 miljoen oplopend naar 345 miljoen euro in 2020) wordt de basisgereedheid van de krijgsmacht verder op orde gebracht. Ook zijn er belangrijke stappen gezet op het terrein van de (generieke) geoefendheid en het herstel daarvan, onder meer door deelname aan de oefeningen Joint Warrior voor de kust van Schotland en Lowlands Grenade in Duitsland.
Tevens besloot het kabinet de mogelijkheden voor internationale inzet van de krijgsmacht te verruimen door 60 miljoen euro toe te voegen aan het Budget Internationale Veiligheid.

Inzet
Het beroep op de krijgsmacht was onverminderd groot, nationaal en internationaal. In 2016 nam Defensie deel aan meer dan 20 missies en operaties, groot en klein. Hierbij ging het bijvoorbeeld om de bijdrage aan de strijd tegen ISIS en de VN-missie Minusma in Mali. Ook leverde Defensie bijdragen aan de NAVO, waaronder Operation Resolute Support in Afghanistan en de Very High Readiness Joint Task Force.

Internationale samenwerking
Nederland loopt in Europa voorop als het gaat om internationale defensiesamenwerking. Ook in 2016 is de samenwerking met onze partners verder verdiept, met Duitsland en België in het bijzonder. Zo is er met Duitsland een geïntegreerde operationele eenheid met pantserinfanterie, tanks en andere capaciteiten opgericht. Op 1 januari 2017 is de gezamenlijke luchtruimbewaking met België van start gegaan. Deze vormen van samenwerking vergroten de gezamenlijke slagkracht en het voortzettingsvermogen.

oefening-lowlands-grenade-2016-politiedeelnemers_noventas-by-mindef

Personeel
Voor oud-medewerkers met een AOW-gat is een voorziening getroffen. Ook is het Total Force-concept in 2016 verder ontwikkeld onder de naam ‘adaptieve krijgsmacht’. Voorts heeft Defensie het veteranenbeleid tussen 2011 en 2016 geëvalueerd. Hieruit volgde een plan van aanpak om het veteranenbeleid de komende jaren verder te vervolmaken.

Versterking financiële duurzaamheid
Defensie werkt toe naar een beter evenwicht tussen doelstellingen, capaciteiten en middelen. Het groeitraject financiële duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. In dit kader zijn bijvoorbeeld de ramingssystematiek en het risicomanagement van investeringen gestandaardiseerd.

Bron: Defensie