Proeftuinen brengen nieuw personeelsmodel Defensie dichterbij

Staatsecretaris Barbara Visser heeft jl. vrijdag de aftrap gedaan voor de zogenoemde proeftuinen. Die brengen nieuwe HR-vormen (human resources) in de praktijk. Dit moet Defensie halverwege volgend jaar in stappen naar een nieuw personeelssysteem en bijbehorende nieuwe organisatie brengen. Hiermee moet Defensie de (toekomstige) uitdagingen op personeelsgebied het hoofd kunnen bieden.

Met de tijden zijn ook de wensen van het Defensiepersoneel veranderd. De arbeidsmarkt en Defensie-operaties veranderen en vragen om flexibele oplossingen. Die zijn niet mogelijk met het huidige personeelssysteem. Daarom werkt Defensie toe naar een nieuw model: dichter bij de praktijk van het personeel, de commandanten en operaties.

Zo hoopt de krijgsmacht personeel te behouden en nieuw personeel flexibel aan zich te binden. Een nieuw personeelsmodel is een grote verandering. Dat is niet in 1 keer voor iedereen te veranderen.

Daarom start nu op 3 plekken proeftuinen: bij 13 Lichte Brigade (Oirschot), op Vliegbasis Volkel, de Defensie Gezondheidszorg Organisatie en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (Vredepeel).

Wat zijn proeftuinen?
In de proeftuinen wordt in de praktijk onderzocht wat wel en wat niet werkt. Getest worden onder meer:

Flexibele contractvormen die beter aansluiten op de behoeften van nieuw en huidig personeel;
Regionale werving, keuring, selectie en aanstelling;
Betere en begeleiding van individuele medewerkers in hun loopbaanontwikkeling;
Intensieve regionale samenwerking met relevante spelers.
De proeftuinen zijn bewust decentraal: dicht bij de operatie, het personeel en regionale partners.
Dichter bij de operatie en het personeel voor meer maatwerk. Dit vergroot het loopbaanperspectief doordat beter is in te spelen op interne en externe kansen.

Dicht bij regionale partners voor meer maatschappelijke verankering en samenwerking met partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Daarbij wordt de samenwerking op het gebied van recruitment en opleiden geprofessionaliseerd.

Nieuw HR-model
Op basis van de ervaringen uit de proeftuinen wordt een nieuw personeelssysteem ontwikkeld. Dit vervangt uiteindelijk het Flexibel Personeel Systeem (FPS). In het nieuwe systeem staat niet het vervullen van functies, maar het ‘lezen’ van mensen voorop. Wat zijn iemands ambitie, vaardigheden en capaciteiten? Waar ligt de persoonlijke groei? Iedereen wordt gezien als talent. Defensie wil het beste uit mensen naar boven halen.
Defensie heeft weer minder personeel, maar terugloop neemt wel af

In 2017 vertrokken ruim 4,5 duizend personeelsleden bij Defensie. Met een instroom van ruim 4,2 duizend personen in hetzelfde jaar kent Defensie een teruglopend personeelsbestand. Wel is de afname in 2017 kleiner dan in de twee jaren daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar defensiepersoneel, bekostigd door het ministerie van Defensie.

In het onderzoek zijn de personeelsstromen bij Defensie tussen 2015 en 2017 onder de loep genomen. Hierbij is gekeken naar de werksituatie van instromers in het jaar voordat zij instroomden, en bij uitstromers naar de werksituatie aan het eind van het jaar waarin zij uitstroomden. Cijfers over 2018 zijn nog niet beschikbaar.

De netto-uitstroom was in 2015 met ruim 1,5 duizend personen het grootst. In 2017 was het verschil tussen de in- en uitstoom afgenomen tot ruim 300 personen.

In 2017 telde Defensie bijna 54 duizend personeelsleden. Twee derde van hen is militair. Burgers maken 27 procent uit van het personeelsbestand; zij werken bijvoorbeeld op het ministerie als beleidsmedewerker. De overige 8 procent is reservist, en wordt vooral ingezet als er extra personeel nodig is.

Grootste groep instromend burgerpersoneel bestaat uit oud-militairen
Instroom van burgerpersoneel kwam in bijna 4 op de 10 gevallen vanuit Defensie zelf; dit waren voornamelijk militairen die een burgerfunctie gingen vervullen. Daarnaast stroomde een deel van het burgerpersoneel in vanuit een opleiding.
Het grootste deel van de militairen (54 procent) die in 2017 instroomden bij Defensie, kwam vanuit een opleiding. Een op de drie militairen maakte de overstap vanuit een baan in de marktsector. Driekwart van deze laatste groep kwam vanuit de sector handel, vervoer en horeca of uit de zakelijke dienstverlening.

Meer dan helft vertrekkende militairen naar marktsector
Van de militairen die Defensie in 2017 hebben verlaten, is 51 procent terecht gekomen in de marktsector. Rekening houdend met de grootte van de sectoren kwamen militairen relatief vaak in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening terecht. Voor het burgerpersoneel was het pensioen de grootste uitstroompost.

Bijna 10 procent van zowel militairen als het burgerpersoneel kwam bij een andere tak van de overheid terecht na vertrek bij Defensie. Burgerpersoneel komt het vaakst terecht bij de rijksoverheid. De meeste militairen die uitstroomden naar de overheid gingen bij de politie werken. Van de totale groep uitstromende militairen kwam iets minder dan 4 procent terecht bij de politie.

Aandeel vrouwen onder instromers relatief groot
Het aandeel vrouwen dat in 2017 instroomde bij Defensie was met bijna 20 procent groter dan het aandeel vrouwen onder het zittende personeel (14 procent). Daarnaast was onder instromers het aandeel dat jonger is dan 35 jaar dubbel zo groot als onder het zittend personeel. Ook uitstromend personeel was relatief jong vergeleken met het zittend personeel.

De verdeling naar migratieachtergrond was voor zittend, instromend en uitstromend personeel ongeveer gelijk. Ruim 85 procent had een Nederlandse achtergrond. Om voor Defensie te kunnen werken moet iemand in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.
Bron: www.CBS.nl