Vliegbasis Eindhoven basis vier NAVO-tankervliegtuigen

Duitsland en Noorwegen doen mee met de aanschaf van Airbus-tanker-/transportvliegtuigen. De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen en haar Noorse collega Ine Marie Eriksen Soreide zetten vandaag in Brussel hun handtekeningen onder het Memorandum of Understanding (MoU). Nederland is voortrekker van dit Europese samenwerkingsproject.

Nederland en Luxemburg kochten bijna een jaar geleden 2 A330 MRTT-toestellen bij Airbus. Beide landen ondertekenden vandaag in Brussel eveneens het MoU, dat de noodzakelijke wijzigingen bevat ten opzichte van het document van vorig jaar.
7 toestellen
Nu Duitsland en Noorwegen zijn toegetreden, worden er 5 vliegtuigen extra besteld. Het programma bestaat daardoor straks uit een pool van 7 stuks. De deelnemende landen mogen een aantal vlieguren gebruiken dat afhangt van hun aandeel in de investeringen.
De toestellen worden vanaf 2020 geleverd. 4 krijgen Vliegbasis Eindhoven als thuisbasis, de andere 3 komen in Duitsland. De machines verminderen in de toekomst het tekort aan tanker- en transportcapaciteit van EU en NAVO.
Het aantal van 7 toestellen kan nog toenemen als meer landen meedoen. De investeringskosten en de jaarlijkse exploitatiekosten gaan voor Nederland flink omlaag. De investeringskosten voor Nederland blijven binnen de aan de Tweede Kamer gemelde bandbreedte van 250 miljoen tot 1 miljard euro.

ondertekening-mou_noventas-by-mindef

De deelname van de landen is een groot succes voor de Europese defensiesamenwerking. Nederland is sinds het begin in 2012 voortrekker van het MRTT-programma van het Europees Defensie Agentschap.
België is voornemens het MOU begin 2018 te ondertekenen.

Bron: Defensie

NIDV: ‘Meer geld voor Defensie nodig’

Er is meer geld nodig om de beschikbaarheid van wapensystemen als schepen, vliegtuigen en voertuigen te verhogen. De Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie (NIDV) wil graag aan de verhoging van de beschikbaarheid meewerken door een grotere rol in de instandhouding van de wapensystemen. Dit staat in de reactie van de NIVD op de begroting van Defensie.

De NIDV is dan ook content met het feit dat defensiebudget niet verder wordt ingeperkt. Ondanks dat Defensie op langere termijn zo’n 350 miljoen euro minder bezuinigt, worden hiermee de bezuiniging van dit kabinet en voorgaande kabinetten niet goedgemaakt. Volgens het NIVD is het defensiebudget van ongeveer 8 miljard euro ook nog eens geflatteerd, omdat daarin 1,2 miljard aan pensioenen en wachtgelden zijn opgenomen. En omdat Defensie btw-plichtig is moeten honderden miljoenen aan BTW worden teruggestort in de schatkist. De Nederlandse netto defensie-uitgaven zijn dan ook minder dan 0,7 % van het BNP, terwijl de recent bevestigde NAVO-norm 2 % van het BNP is.
Voor de reorganisatie van de politie is weliswaar ruim 200 miljoen euro meer beschikbaar, maar ook bij de politie is de neerwaartse trend nog niet omgebogen.

Kansen
Het Defensiebudget is ook nog steeds onvoldoende om de noodzakelijke investeringen voor nieuwe wapensystemen te doen. Defensie noch de Nederlandse industrie zijn gebaat bij latere aanschaf van onderzeeboten, fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen. Deze systemen werden al vóór het einde van de Koude Oorlog aangeschaft en moeten in het komende decennium worden vervangen. De NIDV is van mening dat de Nederlandse maritieme industrie en onderzoeksinstellingen niet (verder) achter mogen raken ten opzichte van de hevige buitenlandse concurrentie.

Helaas verlopen sourcingprojecten (detachering) moeizaam. Defensie laat hier kansen liggen. Het lijkt erop dat Defensie het spoor van substantiële uitbesteding van de instandhouding verlaat. Volgens de NIDV kan Defensie ontzorgd worden door meer verantwoordelijkheid te geven aan de industrie waardoor tegen aanvaardbare kosten de beheersbaarheid van de systemen toeneemt.
• Het project F100-motorenonderhoud komt maar moeizaam uit de inmiddels ruim vijf jaren durende transitiefase.
• De sourcingprojecten voor de Cougar en oppervlakteschepen liggen kennelijk stil.
• Het project sourcing ICT verloopt langzaam; overigens is de communicatievoorziening daarbij verbeterd.
• Van veel kleine sourcingprojecten is de status onduidelijk.

Uitstel
Het is essentieel om op korte termijn studieopdrachten te geven om de genoemde vervangingsprojecten van de Koninklijke Marine verder voor te bereiden. Onbemande en nieuwe tankervliegtuigen zijn broodnodig. Uitstel van deze projecten leidt op termijn tot (nog) hogere gereedstellingskosten. Dat de regering hierbij internationaal wil samenwerken, levert voordelen op. De NIDV-deelnemers zien met belangstelling uit naar de concrete stappen die Defensie neemt bij de vervanging van de ICT.
Aandachtspunt voor de politiek blijft ervoor te zorgen dat de Europese Richtlijn 81, waardoor compensatieverplichtingen verdwijnen, niet ten koste gaat van het Nederlandse MKB, dat geen gelijk speelveld heeft met de toeleveranciers van buitenlandse producenten. Grote landen hebben dit probleem niet of nauwelijks: het is voor hen volstrekt logisch dat zijn hun eigen MKB inschakelen in de supply chain.

De NIDV ziet graag dat de Nationale Politie en de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie samenwerken om in de noodzakelijke politiebehoeften te voorzien.

Bron: NIVD Nederlandse Industrie voor Defensie- en Veiligheid / Defensie