Oud-Kamervoorzitter Verbeet gaat commissie veiligheid defensie leiden

Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, gaat een commissie leiden die het verbeteren van de veiligheid bij defensie in de gaten gaat houden.
Na de ongevallen in Ossendrecht en Mali, waarbij drie militairen om het leven kwamen, werd geconcludeerd dat de veiligheidscultuur bij de krijgsmacht tekortschiet. Daarop is een plan van aanpak opgesteld met veertig maatregelen om de veiligheid te vergroten. Daarvoor is 75 miljoen euro uitgetrokken.
De Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid gaat de komende drie jaar onder leiding van Verbeet controleren of de invoering van die maatregelen goed gaat. Elk jaar zal de commissie verslag uitbrengen.

Verbeet: “De leden van de visitatiecommissie komen uit verschillende, elkaar aanvullende disciplines en werkvelden. We hebben allemaal hart voor de krijgsmacht en willen dat zij zo goed mogelijk presteert. Met de visitatiecommissie leveren we daar een bijdrage aan. Ik verheug me op onze samenwerking.”

Andere commissieleden zijn generaal-majoor der mariniers b.d. Patrick Cammaert, professor doctor Ira Helsloot en ingenieur Josette van Doorn-Spronken. Cammaert diende tijdens diverse VN-missies en is sinds 2008 betrokken bij vredes- en veiligheidsaangelegenheden voor de VN in New York. Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. Van Doorn-Spronken werkt op het gebied van operationele veiligheid in de chemische sector.

40 maatregelen
De veiligheidscultuur bij Defensie schiet tekort. Dat was de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) die de dodelijke ongevallen onderzocht in Ossendrecht (schietbaan KCT) en Kidal (mortierongeval). Hetzelfde rapporteerde de commissie Van der Veer. Hierop volgde het plan van aanpak ‘Een veilige Defensie-organisatie’. Daarin staan 40 maatregelen om de veiligheid in Defensies werk-, leef-, en leeromgeving te vergroten. De onafhankelijke visitatiecommissie toetst de in- en uitvoering van deze maatregelen. De commissie rapporteert hier jaarlijks over aan de minister.

Bron: NOS / Defensie (foto illustratief)

Defensie: Conclusies OVV-onderzoek fatale schietoefening Ossendrecht glashelder

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) heeft vandaag het onderzoeksrapport gepubliceerd over het fatale ongeluk in het schiethuis van de Politieacademie in Ossendrecht. Tijdens een oefening van het Korps Commando Troepen (KCT) op 22 maart 2016 werd een sergeant dodelijk geraakt. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie vindt het van het grootste belang dat alle feiten boven tafel komen.

De OVV concludeert in zijn rapport dat de defensieleiding, op meerdere niveaus, ondanks het bestaan van een veiligheidsmanagementsysteem, niet op professionele wijze is omgegaan met de veiligheid van het eigen personeel. De raad doet ook een aantal aanbevelingen.

Conclusies glashelder
,,Alles is er op gericht om alle feiten boven tafel te krijgen, herhaling te voorkomen en ook volledige openheid van zaken te geven aan de nabestaanden’’, stelt Hennis. Ondanks het feit dat het werk van militairen nooit zonder gevaar is, vindt de minister het van het grootste belang dat Defensie de veiligheid van militairen maximaal waarborgt in de uitoefening van hun beroep.
“Ik dank de OVV voor het grondige onderzoek. De conclusies zijn glashelder en nopen tot actie. De bevindingen van de OVV zijn hierbij leidend. Het spreekt vanzelf dat in het bijzonder de aanbevelingen op het terrein van toezicht met voorrang zijn en worden aangepakt. Ook zijn de oefeningen met scherpe munitie in het schiethuis in Ossendrecht direct na het ongeval opgeschort. De Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS) heeft gecontroleerd of de overige schietbanen in Nederland de vereiste keuringen hebben. Dit is het geval.

Onderzoek tot september
Naast de OVV hebben ook het Openbaar Ministerie en Defensie een onderzoek ingesteld naar het ongeluk. Zoals bekend is het onderzoek van het OM inmiddels klaar. Het onderzoek van Defensie neemt naar verwachting nog tot september in beslag. De bevindingen van zowel het OM als de OVV worden hierin meegenomen.

Defensie zal binnen de gestelde termijn van zes maanden, en zoveel sneller als mogelijk, een uitgebreide beleidsreactie aanbieden.

Zie ook artikel Onderzoeksraad: schietbaan Ossendrecht onveilig

Bron: Defensie / Politie-academie