Einddatum melding langlopende zaken

(Ex-)defensiemedewerkers kunnen sinds 10 april 2019 een langlopend conflict met Defensie over meldingen van misstanden of sociale onveiligheid melden bij de Commissie Langlopende Zaken. De commissie is ingesteld voor 1 jaar. Na 10 april 2020 neemt zij geen meldingen meer in behandeling.
an 5 december 2017 tot 1 oktober 2018 onderzocht de commissie Giebels de sociaal veilige werkomgeving bij Defensie. Een van de aanbevelingen van de commissie was om langlopende vastgelopen zaken met een frisse, onafhankelijke blik te laten bekijken. Zo hoopt Defensie een uitweg te vinden voor de ontstane situatie en bij te dragen aan een passende oplossing. Defensie wil ook de processen en procedures bij de behandeling van meldingen en klachten verbeteren.

Het gaat om zaken:
* die nog niet zijn afgerond en waarover geen dialoog meer gevoerd wordt en alleen nog gecommuniceerd wordt met (juridische) procedures;
* die al zijn afgerond, maar waarover een onafhankelijke derde partij, zoals een rechtelijke instantie of de Nationale Ombudsman, nog geen oordeel heeft gegeven;
* die langer dan een jaar geleden zijn gemeld, maar nooit of niet op de juiste wijze in behandeling zijn genomen.

De zaken moeten een relatie hebben met meldingen van misstanden of sociale onveiligheid. Een langlopende discussie met Defensie over een rechtspositionele aangelegenheid zoals een bevordering, valt daar niet onder. Het gaat ook niet om zaken die zijn afgerond met een vaststellingsovereenkomst.

Melden voor nazorg
Als iemand alleen wil laten kijken naar een (aanvullende) behoefte aan (na)zorg naar aanleiding van een langlopende vastgelopen zaak, kan de commissie hier ook over adviseren. Het advies bepaalt of, en zo ja waar aan deze zorgbehoefte tegemoet wordt gekomen.

Actuele zaken
Actuele, niet eerder gemelde zaken neemt de commissie niet in behandeling. Deze zaken worden doorverwezen naar het bevoegd gezag, dat zich er eerst over moet buigen.

Commissie Langlopende Zaken
De onafhankelijke commissie staat onder voorzitterschap van dhr. W.J. Deetman. De commissie heeft één vast lid, mw. M.A. Berndsen-Jansen. Als een bepaalde casus hiertoe aanleiding geeft, kan de commissie zich laten versterken met een onafhankelijk lid met specifieke kennis van Defensie.

Waarborg onafhankelijkheid
Door de volledige onafhankelijkheid van de externe commissie is een frisse blik gewaarborgd. Daarnaast verzorgt het onafhankelijke Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) het secretariaat van de commissie.

Verzoek indienen
Er is een extern contactpunt ingericht bij het CAOP, waar een verzoek voor een frisse blik door de commissie kan worden ingediend. Het contactpunt is bereikbaar via de website www.langlopendezakendefensie.nl.

Verzoeken indienen tot 10 april 2020
De commissie is ingesteld voor 1 jaar. Na 10 april 2020 neemt het meldpunt geen meldingen meer in behandeling.

Vragen?
(Oud-)medewerkers kunnen voor meer informatie ook terecht bij het contactpunt.

Bron: Defensie

Ombudsman wil uitleg minister Bijleveld over klachten Defensie

De Nationale ombudsman vraagt de minister van Defensie hoe wordt omgegaan met de behandeling van klachten over integriteit. Recentelijk werd bekend dat meldingen van drie militairen over uit de hand gelopen ontgroeningen niet serieus zijn genomen. In december 2016 kondigde de ombudsman na onderzoek naar misstanden in de klachtbehandeling van Defensie aan dat hij begin 2018 de klachtbehandeling gaat evalueren. De vragen die de ombudsman nu stelt, lopen vooruit op deze evaluatie. In een zogeheten zorgenbrief vraagt hij aandacht voor het perspectief van slachtoffers van schendingen van integriteit én het belang van zorgvuldigheid en transparantie in het klachtproces.
Sinds 1 juli 2016 heeft Defensie een nieuwe klachtenregeling in gebruik genomen. Ombudsman Reinier van Zutphen: “Ik wil van de minister horen hoeveel klachten er zijn ontvangen, in behandeling zijn genomen en gegrond zijn verklaard. Ook wil ik inzicht in het aantal doorverwijzingen naar de Nationale ombudsman. Als (ex) militairen tegen muren bij Defensie oplopen en in de knel raken, dan kunnen zij zich, net als elke burger met hun klacht bij mij melden.”

De doorgaans formele, afwachtende houding van Defensie resulteert vaak in juridische procedures over en weer. De ombudsman betreurt dit, uiteindelijk trekt dit op alle partijen een zware, emotionele wissel. De ombudsman vraagt de minister binnen twee weken antwoord te geven.

Bron: Nationale Ombudsman / Defensie