Kritiek op uitbreidingsplannen vliegbasis Gilze-Rijen

Het ministerie van Defensie moet in het luchthavenbesluit beter aangeven hoe zij bij de uitbreiding van vliegbasis Gilze-Rijen de hinder van helikopters terug kan dringen. Op dit moment gaat het om 20.000 ernstig gehinderden, na de uitbreiding om 45.000.
Die huiswerktaak geeft de Commissie milieu-effectrapportage(mer-commissie) op. De mer-commissie verstrekt onafhankelijk en zwaarwegend advies over het milieu-effectrapport dat de basis is voor het luchthavenbesluit. In het luchthavenbesluit staan de beperkingen en mogelijkheden op en rond de luchthaven.
Kritisch
Het mer-advies is zeer kritisch van toon. De omgeving van de luchthaven ondervindt veel meer overlast als de uitbreiding van het militaire vliegveld Gilze-Rijen doorgaat. Rond de thuisbasis voor Chinook-transporthelikopters, Apache-gevechtshelikopters en Cougars leiden trainings- en oefenvluchten nu al tot veel overlast.
De beoogde uitbreiding maakt het mogelijk dat naast het huidige gebruik van de luchthaven ook helikopters van andere bases kunnen komen, de nieuwe JSF zes maanden per jaar van de basis gebruik kan maken en militaire drones welkom zijn. Verder worden de openingstijden verruimd voor militaire en burgerluchtvaart.

800 zienswijzen
Tegen het concept luchthavenbesluit hebben provincie, gemeenten van Breda en Gilze en Rijen tot Tilburg, milieugroepen, bedrijven, burgergroepen en individuen ruim achthonderd zienswijzen in gediend. Die bezwaren zou de Defensie in het rapport moeten verwerken. De mer-commissie is van mening dat Defensie nogal wat steken heeft laten vallen in haar beantwoording.
,,Veel informatie over de luchthaven is niet beschikbaar. Daardoor zijn conclusies over geluidhinder en veiligheid niet goed te toetsen. Bovendien is niet in te schatten in hoeverre activiteiten met minder hinder dan wel veiliger voor de omgeving uitgevoerd kunnen worden”, schrijft de commissie.

Aanpassen
Het ministerie heeft aangegeven dat zij het rapport zal aanpassen en opnieuw aan de commissie voorleggen. Dat betekent dat er nog heel wat huiswerk gedaan moet worden. Dan komt het goed uit dat staatssecretaris Barbara Visser de finale datum voor luchthavenbesluiten per 1 november van dit jaar met drie jaar wil uitstellen.

Voor omwonenden betekent dit enerzijds langer onzekerheid. Van de andere kant kan het gevolg zijn dat Defensie meer zal moeten ingaan op de argumenten van bezwaarmakers. Die geven onder meer aan dat de inzet van meer simulators veel overlast kan beperken, de functie van reserveveld (JSF) kan vervallen en een betere rekenmethode voor overlast eerlijk aangeeft of deze binnen de perken blijft.

Bron: BNDeStem / John Kuijsters