Commando Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in handen van marinier

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is sinds vandaag in handen van generaal-majoor der mariniers Richard Oppelaar. Hij nam het commando na bijna 4 jaar over van zijn ranggenoot Nico Geerts van de landmacht. Tot de NLDA behoren onder meer de Koninklijke Militaire Academie, het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Faculteit Militaire Wetenschappen en het Instituut Defensie Leergangen.
Het NLDA telt zo’n 2500 studenten en vormt huidige en toekomstige (militaire) leiders. De scholing richt zich op militaire en academische kennis, karaktervorming en persoonlijkheidsontwikkeling.

Jezelf tegenkomen
Geerts greep de commandowisseling aan om te vertellen hoe de NLDA bijdraagt aan de gevechtskracht van de krijgsmacht. Volgens hem verbetert die door taal als wapen te gebruiken, het leiderschap, het trekken van lessen uit het verleden, het defensie-specifieke onderzoek, maar ook te laten ervaren waar grenzen liggen.

“Wij laten cadetten en adelborsten die bewust opzoeken en daar zelfs overheen gaan. “Die grens opzoeken is noodzakelijk om te laten ervaren wat het is jezelf tegen te komen en toch leiding te blijven geven. Kernwaarden als vertrouwen, kameraadschap, gedeelde verantwoordelijkheid, samenwerken, maar ook gewoon burgerfatsoen zijn daarbij leidend.”

Naar het gevaar toe
Geerts noemde het bijzonder mensen op te leiden die naar het gevaar toe moeten terwijl daarvan weglopen natuurlijk gedrag is. Dus moet je wat hem betreft zo reëel mogelijk trainen. “Dat doen wij met oog voor veiligheid en acceptabele risico’s, maar ongelukken en incidenten geheel voorkomen kan niet. Sterker nog: dat zou in een operationele situatie leiden tot grotere gevaren en ongelukken.”

Fouten maken mag
Cadetten en adelborsten werken 24/7 aan hun eigen persoonsvorming. “Ook hier gaat het om te laten ervaren wat het is met veel mensen dag in dag uit samen te zijn, elkaar te respecteren, verantwoording te nemen en het goede voorbeeld als officier te zijn. Dit maakt hen sterker voor de toekomst, waar ze vol continu werken op een schip, in een CV90-pantservoertuig, op een grenspost of op een combat outpost, zoals in Mali”, aldus de scheidend commandant volgens wie je van fouten moet kunnen leren. “Fouten maken mag, maar wel binnen de grenzen van het fatsoenlijke en de waarden en normen van defensie”, zei hij doelend op de incidenten waarmee de NLDA afgelopen tijd regelmatig in het nieuws was.

Voor de cadetten en adelborsten had Geerts nog een boodschap. “Gebruik de kracht van je team, wees lid en commandant tegelijkertijd. De opdracht en je mensen staan centraal, zorg daarvoor en stel dat boven een proces of protocol.”

Uitgezette lijn doorzetten
Oppelaar beloofde als opvolger van Geerts, diens uitgezette lijn door te zetten. Want ook zijn focus ligt op het operationele product van de krijgsmacht, op de militairen in het voorterrein. Zij die ingezet zijn, dat eerdaags worden of ervoor gereed staan. “Daarop zou mijns inziens de focus van een ieder binnen de krijgsmacht primair gericht moeten zijn.”

Complex
De NLDA staat wat Oppelaar betreft ten dienste van de krijgsmacht. Hij hamert erop scherp te blijven. “Want de internationale veiligheidssituatie is óók vandaag de dag nog verre van rooskleurig. Dat doet een groot beroep op bijvoorbeeld het incasserings- en aanpassingsvermogen van militairen.” Oppelaar noemt de omstandigheden waaronder ze werken veeleisend, complex, vaak chaotisch en mentaal en fysiek belastend. “Daarom hanteren militairen hoge standaarden en vallen we terug op onze roots, onze opleiding, onze vorming, onze drills, onze mindset, onze humor en .. het belangrijkste … op elkaar.”

Bron: Defensie

Onderzoeken naar gesignaleerde voorvallen Defensie

Defensie heeft 3 onderzoeken ingesteld naar enkele gesignaleerde voorvallen op het gebied van sociale veiligheid en onwenselijk gedrag. Het gaat om twee onderzoeken die zowel betrekking hebben op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), beide onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Een derde onderzoek betreft een situatie bij een ander Defensieonderdeel waarbij sprake zou zijn van ontoelaatbare uitingen.
Afgelopen weken heeft de commandant van de NLDA signalen ontvangen over ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om het binnen een, voor zover nu bekend, kleine groep delen van kwetsend en beledigend beeldmateriaal, waaronder afbeeldingen van pornografische en racistische aard en met verwijzingen naar Nazi-Duitsland. Daarnaast heeft hij signalen gekregen van gedrag dat mogelijk in strijd is met een veilige leef- en werkomgeving.

Er zijn 2 commissies van onderzoek ingesteld. Een commissie gaat het delen van het beeldmateriaal onderzoeken. De andere commissie gaat onderzoek doen naar gedrag dat mogelijk in strijd zijn met een veilige leef- en werkomgeving.
Defensie kan nu niet in detail treden, omdat de onderzoeken nog lopen en de feiten eerst moeten worden vastgesteld. De onderzoeken worden, onafhankelijk van de NLDA, uitgevoerd en gecoördineerd door de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID).

Maatregelen
Zoals ook bij eerdere meldingen van misstanden duidelijk werd, is het heel belangrijk goede maatregelen te treffen. De Commandant van de NLDA heeft de cadetten, adelborsten en het personeel van de NLDA vandaag geïnformeerd over de onderzoeken. Na afloop is hen de ruimte gegeven om met elkaar en met begeleiders van COID, ECLD, geestelijke verzorgers en bedrijfsmaatschappelijk werkers te spreken en te reflecteren. Daarbij zijn ook lokale vertrouwenspersonen en adviseurs van de COID aanwezig, waarmee (vertrouwelijk) kan worden gesproken.

Na het kerstverlof worden er verdere bijeenkomsten verzorgd om het bewustzijn en de kennis van de cadetten, adelborsten en hun instructeurs over sociaal veilig leven en werken te versterken. Daarnaast zal begin 2019 een op cadetten en adelborsten gericht werkbelevingsonderzoek worden uitgevoerd, dat met name is gericht op sociale veiligheid.

Derde onderzoek
Het derde onderzoek gaat over een situatie bij een ander defensieonderdeel. Daarbij zou sprake zijn van ontoelaatbare uitingen in relatie tot Nazi-Duitsland. Ook dit onderzoek wordt door de COID gecoördineerd.

Hoewel Defensie niet vooruit kan lopen op de uitkomsten van deze onderzoeken, onderstreept Defensie dat er geen plaats is voor ontoelaatbaar en sociaal onveilig gedrag. Zeker in de opleiding waar we de toekomstige leiders van Defensie vormen, is voor dergelijk gedrag geen plaats. Als de uitkomsten van de onderzoeken daartoe aanleiding geven, worden nadere maatregelen of sancties genomen.

Defensie werkt hard aan het versterken van een sociaal veilige leef- en werkomgeving. Veiligheid in de breedste zin van het woord heeft de hoogste aandacht. Hoewel Defensie er uiteraard altijd naar streeft om misstanden te voorkomen, zal er altijd sprake kunnen zijn van incidenten. Het is dan zaak om zodra misstanden worden geconstateerd, snel en goed op te treden.

Bron: Defensie