Defensie en integriteit

Hoe de organisatie vorig jaar omging met integriteitskwesties, is te lezen in het jaarverslag Integriteit Defensie.
Vorig jaar zijn 502 vermoedelijke integriteitsschendingen geregistreerd ten opzichte van 369 in 2016 en 417 in 2015. Bij het Meldpunt Integriteit Defensie is 323 keer een melding gedaan (125 meldingen in 2016). Vooral meldingen van ongewenst gedrag zijn toegenomen. Dat is onder meer te verklaren door verbeterde registratiesystemen, aandacht voor integriteit en mogelijk een hogere meldingsbereidheid. “Wij zijn blij dat medewerkers naar voren durven te komen met hun ervaringen, maar betreuren natuurlijk dat daar aanleiding toe is”, schrijft secretaris-generaal Wim Geerts in het voorwoord.
Preventie
Uit een werkbelevingsonderzoek bleek dat 15 procent van het personeel geconfronteerd werd met een vorm van ongewenst gedrag. Dat is een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. Positief is dat medewerkers vaker het gesprek aangaan om tot een oplossing te komen. Ook wordt ongewenst gedrag vaker besproken met een vertrouwenspersoon. Defensie neemt na onderzoek van de gemelde incidenten vaker strafmaatregelen, zoals berisping, overplaatsing of ontslag.

Naast het onderzoeken van meldingen is er is dit jaar ook veel gedaan aan preventie. Zo werd defensiepersoneel opgeleid in ethiek en integriteit, werden er workshops en trainingen georganiseerd en risicoanalyses uitgevoerd.

Plan van Aanpak
De secretaris-generaal verwijst in zijn voorwoord ook naar het recentelijk gepresenteerde plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’. Met het uitvoeren van 40 concrete maatregelen wordt de veiligheid bij Defensie versterkt. Een van de maatregelen is de uitbreiding van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Geerts: “Het is onze taak te beschermen wat ons dierbaar is. Dat motto gaat wat mij betreft net zo veel over onze Nederlandse waarden als over onze eigen mensen.”

Bron: Defensie

Oud-minister Hillen moet getuigen in corruptiezaak

Oud-minister Hans Hillen van Defensie moet getuigen in een corruptiezaak tegen defensieambtenaren.
Voormalig minister van Defensie Hans Hillen moet in het openbaar getuigen in een grote strafzaak over omkoping van defensiemedewerkers. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag besloten.
Het gaat om de zaak Dotterbloem, die draait om het omkopen van ambtenaren door vertegenwoordigers van de auto-industrie. De officier van justitie vond het niet nodig om de CDA’er Hillen op een zitting te ondervragen, maar de rechtbank acht dat wel van belang.

NRC onthulde in juni dat Hillen tijdens een getuigenverhoor in 2014 bij de Rijksrecherche had gezegd dat hij mogelijke corruptie van defensie-ambtenaar Jacques H. het liefst buiten de Kamer en het Openbaar Ministerie om geregeld had.
De uitlatingen van Hillen in deze krant waren voor de rechtbank een belangrijke reden om de voormalig minister op te roepen. Volgens de rechtbank kan Hillen „uitleg geven over de wijze waarop binnen het ministerie werd omgegaan met integriteitskwesties respectievelijk verdenkingen van strafbare feiten”.

In 2014 wilde de Rijksrecherche van Hillen weten waarom hij zich „tijdens en na zijn ambtstermijn” persoonlijk met de zaak van Jacques H. had bemoeid. Hillen antwoordde dat hij de zaak binnenskamers had willen oplossen en dat er bij vergelijkbare zaken geen aangifte werd gedaan om het departement niet te schaden. Defensie had volgens hem een „eigen correctiemechanisme” dat „ook heel bevredigend werkte”.

Bij het informeren van de Kamer verzweeg Hillen in die periode de ernst van de verdenkingen aan het adres van H., omdat hij geen tijd meer zou hebben voor het „managen van de krijgsmacht”, als hij zich steeds zou moeten verantwoorden voor „incidenten” op zijn ministerie, zo zei hij in een reactie aan NRC.

Hillen zei daarnaast tegen deze krant dat hij ook geen aangifte wilde doen omdat Jacques H. voor zijn gevoel werd geslachtofferd. „Hij kan nooit 10 jaar helemaal alleen hebben gehandeld, dan moet het echt wel toegejuicht zijn, of geaccepteerd. Dan is hij door zijn meerderen voortdurend gedekt geweest.”

Op 5 december is de eerste van 15 zittingsdagen waarin deze omvangrijke strafzaak wordt behandeld. Het openbaar ministerie verdenkt diverse ambtenaren ervan steekpenningen te hebben aangenomen van autodealers in ruil voor vertrouwelijke info over grote orders van politie en defensie. De betrokken autobedrijven (waaronder Pon, Renault en Peugeot) hebben inmiddels vrijwel allemaal geschikt met justitie.

Bron: NRC / Defensie (illustratief)