Defensie en integriteit

Hoe de organisatie vorig jaar omging met integriteitskwesties, is te lezen in het jaarverslag Integriteit Defensie.
Vorig jaar zijn 502 vermoedelijke integriteitsschendingen geregistreerd ten opzichte van 369 in 2016 en 417 in 2015. Bij het Meldpunt Integriteit Defensie is 323 keer een melding gedaan (125 meldingen in 2016). Vooral meldingen van ongewenst gedrag zijn toegenomen. Dat is onder meer te verklaren door verbeterde registratiesystemen, aandacht voor integriteit en mogelijk een hogere meldingsbereidheid. “Wij zijn blij dat medewerkers naar voren durven te komen met hun ervaringen, maar betreuren natuurlijk dat daar aanleiding toe is”, schrijft secretaris-generaal Wim Geerts in het voorwoord.
Preventie
Uit een werkbelevingsonderzoek bleek dat 15 procent van het personeel geconfronteerd werd met een vorm van ongewenst gedrag. Dat is een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. Positief is dat medewerkers vaker het gesprek aangaan om tot een oplossing te komen. Ook wordt ongewenst gedrag vaker besproken met een vertrouwenspersoon. Defensie neemt na onderzoek van de gemelde incidenten vaker strafmaatregelen, zoals berisping, overplaatsing of ontslag.

Naast het onderzoeken van meldingen is er is dit jaar ook veel gedaan aan preventie. Zo werd defensiepersoneel opgeleid in ethiek en integriteit, werden er workshops en trainingen georganiseerd en risicoanalyses uitgevoerd.

Plan van Aanpak
De secretaris-generaal verwijst in zijn voorwoord ook naar het recentelijk gepresenteerde plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’. Met het uitvoeren van 40 concrete maatregelen wordt de veiligheid bij Defensie versterkt. Een van de maatregelen is de uitbreiding van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Geerts: “Het is onze taak te beschermen wat ons dierbaar is. Dat motto gaat wat mij betreft net zo veel over onze Nederlandse waarden als over onze eigen mensen.”

Bron: Defensie

Ombudsman wil uitleg minister Bijleveld over klachten Defensie

De Nationale ombudsman vraagt de minister van Defensie hoe wordt omgegaan met de behandeling van klachten over integriteit. Recentelijk werd bekend dat meldingen van drie militairen over uit de hand gelopen ontgroeningen niet serieus zijn genomen. In december 2016 kondigde de ombudsman na onderzoek naar misstanden in de klachtbehandeling van Defensie aan dat hij begin 2018 de klachtbehandeling gaat evalueren. De vragen die de ombudsman nu stelt, lopen vooruit op deze evaluatie. In een zogeheten zorgenbrief vraagt hij aandacht voor het perspectief van slachtoffers van schendingen van integriteit én het belang van zorgvuldigheid en transparantie in het klachtproces.
Sinds 1 juli 2016 heeft Defensie een nieuwe klachtenregeling in gebruik genomen. Ombudsman Reinier van Zutphen: “Ik wil van de minister horen hoeveel klachten er zijn ontvangen, in behandeling zijn genomen en gegrond zijn verklaard. Ook wil ik inzicht in het aantal doorverwijzingen naar de Nationale ombudsman. Als (ex) militairen tegen muren bij Defensie oplopen en in de knel raken, dan kunnen zij zich, net als elke burger met hun klacht bij mij melden.”

De doorgaans formele, afwachtende houding van Defensie resulteert vaak in juridische procedures over en weer. De ombudsman betreurt dit, uiteindelijk trekt dit op alle partijen een zware, emotionele wissel. De ombudsman vraagt de minister binnen twee weken antwoord te geven.

Bron: Nationale Ombudsman / Defensie