Tekorten bij Defensie leiden tot toenemende onrust

Er is sinds jaar en dag al een financieel probleem bij Defensie door het beperkt Defensiebudget. Doordat het demissionaire kabinet nu slechts in beperkte mate de tekorten bij Defensie wil aanvullen, vrezen militairen voor ingrijpende maatregelen. Zelfs voor het opheffen van onderdelen. Hierdoor neemt de onrust binnen Defensie toe aldus de vakbonden binnen Defensie.
Volgens de militaire vakbonden AFMP en ACOM kwamen dit onder meer de afgelopen dagen naar boven in de aanloop naar de zogeheten commanders intent van Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim. In deze toespraak voor de hoogste officieren gaf Eichelsheim aan welke kant het wat hem betreft op moet. Eerder gaf de CdS in zijn weblog al aan dat er ’een krijgsmacht aankomt die er fundamenteel anders uitziet.’ Dit voedde diverse geruchten. Er circuleerden ook al intern geruchten dat verschillende onderdelen voor opheffing zouden moeten vrezen.
De toespraak van afgelopen vrijdag van Eichelsheim kwam overigens grotendeels overeen met wat er in de eerder gepresenteerde Defensievisie staat. Dit viel dus enigszins mee.

De Telegraaf meldt echter dat volgens goed ingevoerde bronnen de exploitatie van Defensie jaarlijks structureel rond de 700 miljoen euro tekort komt. Een tekort dat zelfs groeiende is. Het demissionaire kabinet stelt 95 miljoen ter beschikking om het terug te dringen. Daar komt nog eens 300 miljoen bij door een ingediende motie. Dit is echter nog niet voldoende om het tekort terug te dringen.

Exploitatietekort
Het ministerie van Defensie zelf wil niet op het exploitatietekort ingaan. Zij wijst op het al bekende bedrag van 1,5 tot 2 miljard dat de krijgsmacht tekortkomt voor een gezonde bedrijfsvoering. Als dit niet wordt aangepast zal volgens een woordvoerder het ministerie van Defensie harde besluiten moeten nemen aldus de Telegraaf.

Grote tekorten
Volgens de vakbonden liggen er al marineschepen tegen de kant en kunnen veel dingen om budgettaire redenen al niet meer. Er zijn grote tekorten in voorraden, van munitie en onderdelen.
Als het Defensiebudget structureel niet wordt aangevuld zullen bezuinigingen en snijden in operationele capaciteiten en eenheden onvermijdelijk zijn aldus de bonden.

Bron: Telegraaf, foto: Defensie (illustratief)

Steun voor meer Europese militaire zelfstandigheid, taakspecialisatie en een hoger defensiebudget

De helft van alle Nederlanders wil meer geld uitgeven aan het leger. Decennialang is er alleen maar fors bezuinigd op de krijgsmacht, maar nu Amerika zich steeds meer terugtrekt uit Europa, vinden veel mensen het een goed idee om meer te investeren. Dit meldt het ad.nl.

Dat blijkt uit een groot onderzoek onder 23.000 Nederlanders van het Instituut Clingendael. De Europese Unie is nu nog zeer afhandelijk van de Verenigde Staten voor de verdediging van ons continent. Maar dat land verschuift de focus steeds meer naar Azië. Uit het onderzoek blijkt dat vier op de vijf Nederlanders verwachten dat Amerika zich de komende vijf jaar steeds verder zal terugtrekken.

Opvallend is dat de helft van de Nederlanders ook meer geld aan defensie wil uitgeven. Traditioneel staat de krijgsmacht namelijk helemaal niet hoog op de prioriteitenlijst.

Opgeschroefd
De afgelopen jaren is het defensiebudget al fors opgeschroefd. In 2014 gaf het kabinet 7,6 miljard euro uit, volgend jaar is dat 11,6 miljard. Dat bedrag blijft nog altijd ver achter bij de norm die de NAVO heeft afgesproken van 2 procent van al het geld dat in een land wordt verdiend. Nederland zou dan in 2024 nog 7,4 miljard moeten vrijmaken voor de militairen.

Een derde van de mensen die voorstander is van meer Europese zelfstandigheid pleit niet voor meer investeringen. Volgens Clingendael denken deze mensen mogelijk dat er met samenwerking nogal wat valt te besparen door bijvoorbeeld samen spullen in te kopen en taken te specialiseren. Dat zou zo kunnen zijn, schrijven de onderzoekers, maar volgens hen worden daarmee de ernstige tekorten genegeerd die nu al in veel landen bestaan. Er valt weinig te besparen op spullen die er onvoldoende zijn.

 Sint 2020 Sint 2020

Conclusie Clingendael:
Een sterker, zelfredzamer Europa

Concluderend zien we dat de trouwe Atlantische bondgenoot Nederland een strategische wending naar Europa maakt: 79% denkt dat de Verenigde Statenin de komende vijf jaar Europa steeds
minder zullen willen beschermen omdat de Amerikanen vinden dat Europeanen meer voor hun eigen veiligheid moeten zorgen. 72% is voorstander van een militair zelfstandiger Europa – in de achterban van alle politieke partijen in Nederland is een meerderheid hier voor – en 53% verwerpt de stelling dat Nederland een krijgsmacht in stand moet houden die alles kan en geen taken verdeelt met de buurlanden. Defensie staat van oudsher niet heel hoog in de prioriteitenlijstjes van Nederlanders voor de besteding van overheidsuitgaven. Tegen die achtergrond is het opmerkelijk dat het percentage mensen dat een verhoging van het defensiebudget steunt twee keer zo hoog is als het percentage dat daartegen is (respectievelijk 48% en 24%). Dit is een belangrijk gegeven. De economische naschok van de vorige crisis is opgevangen door flinke bezuinigingen, waarbij de begroting van Defensie niet werd ontzien.