Overzicht: defensiestandpunten politieke partijen

Welke politieke partij heeft volgens u de beste ideeen op het gebied van defensie?

De defensiebond wil dat graag van u weten.

Klik hier om de poll in te vullen

De ODB noch Noventas geeft een stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. lezers kunnen door zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Alle standpunten nog een keer op een rijtje: (bron www.defensiebond.nl)

VVD

Het verkiezingsprogramma 2017 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) met als lijsttrekker Mark Rutte is een stevig document getiteld ´ZEKER NEDERLAND´. In het hoofdstuk Veiligheid en Vrijheid schetst de VVD de toekomst van Defensie. Ronald Vuijk beheert momenteel de portefeuille Defensie binnen deze partij, maar komt niet voor op de kandidatenlijst voor 2017.

Een realistisch buitenlands beleid kan niet bestaan zonder geloofwaardige militaire capaciteiten. De afgelopen jaren is de veiligheidssituatie aan zowel de Europese oost- als zuidgrenzen ernstig verslechterd. Onze krijgsmacht speelt een sleutelrol in de bescherming van onze vrijheid, veiligheid en manier van leven. In de komende jaren zal aan de intensieve inzet van onze troepen geen einde komen. Integendeel, een verslechterde veiligheidssituatie dwingt ons zeer alert te blijven.

Omdat onze vrijheid en veiligheid ons zo dierbaar zijn, zullen we blijvend moeten investeren in een krijgsmacht die altijd paraat staat om onze vrijheid te verdedigen en belangen te behartigen. De Nederlandse defensie-uitgaven moeten toegroeien naar in ieder geval het Europees NAVO-gemiddelde.

Alle defensieonderdelen behouden moeten blijven: marine, luchtmacht, landmacht en marechaussee.
Een veelheid aan dreigingen vraagt om een flexibel inzetbare en veelzijdige krijgsmacht die daar krachtig op kan reageren.

Onze troepen moeten kunnen optreden tegen traditionele legers, tegen nieuwe type vijanden zoals terroristen en niet-statelijke strijders en tegen combinaties van die twee (hybride dreigingen).

Wij willen fors meer investeren in Defensie. Prioriteit heeft het volledig op orde brengen van de basis- en inzetgereedheid van de gehele krijgsmacht.
Een krijgsmacht die in staat is onze veiligheid en vrijheid te verdedigen, is niet gratis. Gevechtskracht, ondersteuning (logistiek, transport en medisch) en noodzakelijke vervangingsinvesteringen moeten tevens in balans worden gebracht.

De absolute kerntaak van onze krijgsmacht is en blijft het verdedigen van ons eigen grondgebied en dat van onze bondgenoten in de NAVO en de EU.
Soms zijn vredesmissies – waar ook ter wereld – de enige manier om ontwrichtende oorlogen te beëindigen. Onze militairen vervullen daarbij primair een militaire rol: wederopbouw en ontwikkelingstaken zijn niet hun belangrijkste verantwoordelijkheid.

Om over het beste en modernste materieel te kunnen beschikken, moet voldoende budget beschikbaar zijn. De behoeften van Defensie zijn leidend.
Om iedere tegenstander aan te kunnen op het moderne slagveld moeten we constant investeren in manschappen, nieuw militair materieel en innovaties. Naast basiscapaciteiten – zoals gevechtsvliegtuigen, fregatten en infanterie – willen wij slim gekozen nichecapaciteiten binnen onze krijgsmacht behouden.

Defensie moet meegaan en bij voorkeur vooroplopen bij de ontwikkelingen in cyberspace.
Cybercapaciteiten (zowel offensief als defensief) zijn onmisbaar in de conflicten van vandaag en morgen en daarom willen we deze capaciteiten de komende jaren verder uitbreiden. Om dit te bereiken, willen we Defensie nog aantrekkelijker maken voor cyberprofessionals. Daarom zetten wij in op moderne en flexibele arbeidsvoorwaarden en een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven.

Wij willen de capaciteiten verder uitbreiden waarmee we mensensmokkel kunnen tegengaan en waarmee we onze grenzen kunnen bewaken. Het gaat daarbij onder meer om marine en marechaussee.
Wij willen particuliere, gewapende beveiligers zo snel mogelijk toestaan op Nederlandse koopvaardijschepen, als de inzet van mariniers door Defensie niet mogelijk is.

De NAVO is de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid.
We willen als Nederland een betrouwbare bondgenoot zijn. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid. Dat betekent dat NAVO-taken en –verplichtingen niet eenzijdig worden opgeschort. Dat geldt ook voor de kernwapentaak die NAVO-lidstaten met elkaar hebben afgesproken.

Om de kansen op misbruik en ongelukken zo laag mogelijk te houden, spannen wij ons tegelijkertijd actief in voor een afbouw van het aantal kernwapens wereldwijd.
We zijn dus tegen eenzijdige ontwapening door de NAVO. de geloofwaardigheid van onze afschrikking moet ondertussen in stand blijven.

Wij geloven niet in de haalbaarheid (en wenselijkheid) van een Europees leger.
Dat wil echter niet zeggen dat we onze veiligheid in ons eentje beschermen. Om de voordelen maximaal te benutten, zijn wij voor nauwere internationale militaire samenwerking, zowel bilateraal als in NAVO- en EU-verband. Het gaat daarbij niet alleen om concrete, operationele samenwerking, maar ook om onderlinge afstemming bij het veranderen van doctrines en bij de aanschaf of het afstoten van materieel en taken. Voorwaarde is wel dat Nederland zelf het laatste woord houdt over de inzet van onze troepen. Als daarmee voordelen kunnen worden behaald, is het goed als de NAVO en EU intensiever gaan samenwerken.

De militairen en het burgerpersoneel zijn het belangrijkste kapitaal van Defensie en de kern van haar kracht.
Om blijvend te kunnen beschikken over gemotiveerde, weerbare, flexibele, goed opgeleide en geoefende mensen, moet Defensie een aantrekkelijke werkgever zijn waar militairen ruimte en kansen krijgen. Het verder ontwikkelen van een modern en flexibel personeelsbeleid is voor Defensie dus noodzakelijk, met een aantrekkelijk en helder loopbaanperspectief als uitgangspunt. Talent bepaalt hoe snel iemand door de rangen en schalen kan stromen, niet het aantal dienstjaren.

Onze krijgsmacht dient optimaal gebruik te maken van beschikbare kennis en expertise.
De flexibele inzet van reservisten heeft een enorme meerwaarde, maar reservisten zijn geen vervangers van regulier personeel en kunnen flexibel worden ingezet als aanvulling. Reservisten moeten een volwaardig lid van operationele eenheden kunnen zijn. Defensie moet intensief samenwerken en afstemmen met werkgevers van reservisten.

Als veteranen tegen problemen aanlopen, verdienen zij de beste zorg.
Als een militair op missie is geweest, wordt hij of zij veteraan. Wij zijn blij met het Veteranenbesluit en het opgerichte Veteranenloket. Speerpunten zijn de financiering van ‘nuldelijnsondersteuning’ en het nog breder bekend maken van het bestaan en de functie van het loket, zodat alle veteranen hun weg naar goede zorg kunnen vinden.
PVV

Het verkiezingsprogramma 2017 van de Partij voor de Vrijheid (PVV) met als lijsttrekker Geert Wilders staat op slechts 1 A-4tje en is getiteld ´NEDERLAND WEER VAN ONS!´. Met een korte bullit wordt weergegeven wat de PVV van plan is met Defensie en politie. De Defensie-woordvoerder van de partij is momenteel Raymond de Roon.

De kandidatenlijst voor 2017 is gevuld met 50 namen, waaronder die van Raymond de Roon. Het hele verkiezingsprogramma bestaat elf opgesomde punten, waarvan 1 onderwerp verder is uitgewerkt.

Fors extra geld voor Defensie en politie
2 mrd

PVDA

Het verkiezingsprogramma 2017 van de Partij van de Arbeid (PvdA) met lijsttrekker Lodewijk Asscher is getiteld ‘EEN VERBONDEN SAMENLEVING’. Defensie is als specifiek onderdeel lastig te ontdekken. Nieuwsgierig geworden is gebruik gemaakt van de oude vertrouwde zoekopdracht en is m.n. informatie gevonden in het laatste onderwerp van het programma. In het hoofdstuk ‘Internationale samenleving’ zijn de standpunten weergegeven. Momenteel is Angelien Eijsink de portefeuillehouder Defensie.

De PvdA zet zich internationaal in voor vrede en veiligheid; we komen op voor versterking van de internationale rechtsorde en de mensenrechten. In een open en diverse samenleving vormen een stabiele en herkenbare overheid en dito (semi)publieke sector een verbindende kracht binnen de samenleving. Zij bewaken onze fundamentele waarden. Politie, justitie, Defensie, belasting, onderwijs, zorg, wonen en alle andere (semi)publieke functies moeten daarom aan de hoogste eisen van betrouwbaarheid, effectiviteit en maatschappelijke gerichtheid voldoen.

Wij kiezen ervoor om in landen waar die prille vrede ontstaat, langdurig aanwezig te zijn, via een VN, EU of NAVO missie, via ontwikkelingsprogramma’s, of via een combinatie.
Juist in deze tijd kiezen we daarom voor een krijgsmacht die goed is toegerust op deelname aan de collectieve verdediging van het NAVO-grondgebied, vredesmissies in het buitenland en bijdragen aan nationale veiligheid en crisisbeheersing in Nederland.

Nederland doet alleen mee aan militaire missies als daar een solide internationale rechtsgrondslag voor bestaat, bij voorkeur op basis van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad.
Deze taken kunnen alleen worden volbracht met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, goed materieel en voldoende training voor onze militairen.

Wij willen het defensiebudget verhogen zodat de basisgereedheid op orde wordt gebracht en zodat operaties die duurzame ontwikkeling mogelijk maken in kwetsbare landen blijvend gesteund worden.

Wij staan zij aan zij met de mensen die het werk voor Defensie uitvoeren, zowel militairen als burgers.
We willen goede arbeidsvoorwaarden en investeren in personeel.

Onze veteranen verdienen erkenning en waardering voor hun inzet in oorlogsomstandigheden en tijdens missies.
Veteranen, hun familie en omgeving moeten kunnen rekenen op blijvende zorg en ondersteuning. We erkennen het belang van onze reservisten, zij moeten kunnen rekenen op voldoende faciliteiten en ondersteuning voor hun belangrijke taak.

Wij geven investeringen voor snel inzetbare eenheden die mobiel zijn met effectieve slagkracht prioriteit.

De internationale defensiesamenwerking moet worden versterkt.
Samen met andere landen of in EU-, NAVO- of VN-verband kunnen we meer dan alleen en kunnen we taken delen.

D66

Het verkiezingsprogramma 2017 van de Democraten ‘66 (D66) van lijsttrekker Alexander Pechtold is een lijvig boekwerkje getiteld ´KANSEN VOOR IEDEREEN´. Het onderwerp Defensie komt gefragmenteerd voor in het stuk als onderdeel van andere onderwerpen en geeft inzicht hoe deze partij denkt over de toekomst en inzet ervan. Portefeuillehouder Defensie is momenteel Salima Belhaj, ondersteund door inhoudelijk medewerker Stijn van Hooff. Belhaj staat als nummer 14 op de lijst voor 2017.

We investeren in Defensie en werken samen met de landen om ons heen, binnen de NAVO en in Europa, omdat dit leidt tot meer veiligheid en meer efficiëntie. Nederland moet meer dan voorheen scherpe keuzes maken over de inrichting van de krijgsmacht. Er gaapt een groot gat tussen ambitie en middelen. De middelen moeten worden uitgebreid, de ambitie ingetoomd.

D66 kiest voor een buitenlandbeleid gebaseerd op drie pijlers: diplomatie, internationale samenwerking en Defensie – ingebed in een sterk Europa.

Een hoorbare en merkbare Nederlandse stem in de wereld vereist dat we alle beschikbare middelen veel beter op elkaar afstemmen en met meer ambitie en vertrouwen inzetten.

D66 wil een moderne, direct inzetbare Defensie – in Nederland én Europa, in samenhang met diplomatie en ontwikkelingssamenwerking.
We kunnen bij de handhaving van vrede, veiligheid en stabiliteit niet zonder een geloofwaardige stok achter de deur.

Effectieve Defensie leunt nog altijd op marine, landmacht en luchtmacht. D66 voegt daar expliciet digitale oorlogsvoering (cyber warfare) aan toe.

D66 wil dat ons land in staat blijft deel te nemen aan activiteiten in het hoogste geweldsspectrum.

Uitgezonden personeel moet adequaat zijn getraind, beschikken over uitstekend materiaal en er moet een juiste balans zijn tussen militairen in het veld en hoger kader en overhead.

Als het zo ver komt dat militairen worden ingezet, dan moeten wij en de militairen op Defensie kunnen rekenen. Daarvoor is een professionele organisatie essentieel.

D66 wil dat Defensie een toonaangevende organisatie wordt waar ook de nieuwe generatie graag werkt, met meer aandacht voor diversiteit en een actief veteranenbeleid. Dit vergt betere taakverdeling en heldere afspraken tussen lidstaten.

Teveel nog probeert iedereen nu zijn krijgsmacht vorm te geven als een Zwitsers zakmes: alles moet erop zitten. Dat is niet alleen onbetaalbaar maar vooral ook inefficiënt. Vrijwel geen enkele lidstaat kan momenteel nog zelfstandig een overzeese missie uitvoeren.

D66 wil een volwaardig en samenhangend Europees veiligheidsbeleid; binnen de NAVO wanneer het kan, maar buiten de NAVO wanneer het moet.

Het Europees buitenlandsbeleid krijgt beduidend meer gewicht, waarbij besluitvorming minder gevoelig moet zijn voor tegenstand van een individueel land. Meer Europese defensiesamenwerking is niet gericht tegen de NAVO, maar stelt ons in staat te bouwen aan een sterke defensiepijler binnen de NAVO, als fundament voor onze veiligheid.
Op de lange termijn streven we naar de vorming van een Europese krijgsmacht, met een duidelijke taakspecialisatie voor iedere lidstaat.

D66 zet zich in voor gezamenlijke opslag, onderhoud, gebruik en inkoop van materieel met andere Europese landen.
Efficiënte defensiesamenwerking binnen Europa kan niet zonder een open en gezonde markt. Nog te vaak laten lidstaten zich momenteel leiden door de economische belangen van eigen nationale defensiebedrijven. D66 ijvert voor het openbreken van de defensie(aanbestedings)markt.

Voor kernwapens en autonome wapensystemen, zoals zelfschietende robots, is wat D66 betreft helemaal geen plaats in wapenarsenalen.
Daarom spant Nederland zich extra in voor verdragen om deze te verbieden of in ieder geval te verminderen. Het uiteindelijke doel is dat alle kernwapens volledig worden vernietigd en verwijderd. Daarnaast wil D66 beperking van ontwikkeling, handel in en bezit van kleine wapens, clusterbommen en landmijnen, alsook strenge maatregelen tegen wapensmokkel.

De JSF krijgt als vervanger van de F-16 niet langer een nucleaire taak.

Om deze rol goed te kunnen vervullen, heeft Defensie meer geld nodig. Alleen al de verbetering van de directe inzetbaarheid van onze huidige krijgsmacht vergt een substantiële investering. We kunnen bovendien niet langer afhankelijk blijven van de Verenigde Staten voor onze veiligheid. Daarom wil D66 dat onze defensie-uitgaven stapsgewijs toegroeien naar het Europese gemiddelde. Daaraan verbonden is een nut en noodzaak discussie over aanschaf van materieel; een aspect dat expliciet verbonden zal moeten zijn met NAVO-kennis van te veel en te weinig aanwezig materieel binnen NAVO verband.
Groen Links

Het verkiezingsprogramma 2017 van GroenLinks (GL) met lijsttrekker Jesse Klaver is getiteld ´TIJD VOOR VERANDERING´. Het geeft in het hoofdstuk ‘Rechtvaardige wereld’ uiterst beknopt weer hoe deze partij denkt over de inzet van Defensie. Iets uitgebreider zijn de standpunten in het algemeen van deze partij aangaande Defensie. Onduidelijk is wie van de vier huidige kamerleden momenteel Defensie als portefeuille heeft en wie na 2017.

GroenLinks vindt dat de krijgsmacht fundamenteel anders moet worden ingericht. De Nederlandse krijgsmacht heeft als taak het eigen grondgebied te beschermen en zich in te zetten voor vrede en veiligheid in andere delen van de wereld.

De Defensie gerelateerde standpunten zijn:

Europese samenwerking
De bescherming van ons eigen grondgebied kunnen we het beste organiseren door meer samen te werken met onze Benelux-partners en andere EU- en NAVO-landen. Hierdoor is het wat GroenLinks betreft niet noodzakelijk dat onze krijgsmacht altijd op het hoogste geweldsniveau mee kan doen. Wij hoeven dus ook niet alle wapens zelf in huis te hebben.

JSF
De aanschaf van de JSF is een goed voorbeeld van gebrek aan visie bij het kabinet. De slechte planning en financiële onderbouwing van dit project heeft onze luchtmacht opgezadeld met een duur toestel dat zichzelf nog moet bewijzen.

Flexibele krijgsmacht
GroenLinks kiest voor een flexibele krijgsmacht met focus op onderdelen waar we goed in zijn, zoals het Patriot-luchtverdedigingssysteem, transporthelikopters en de 3D-benadering in internationale missies. Wij kiezen ook voor een vredesmacht die actief en langdurig bij kan dragen aan vredesoperaties en humanitaire interventies.

In het (concept) verkiezingsprogramma wordt aangegeven dat Nederland het voortouw moet nemen bij samenwerking en specialisatie van de krijgsmachten van de EU-landen, om hun efficiency en inzetbaarheid te vergroten. Zo wordt, in samenhang met de versterking van het gemeenschappelijk buitenlands beleid, toegewerkt naar een Europese defensiemacht. Deze staat onder controle van het Europees Parlement. De NAVO mag geen belemmering vormen voor Europese militaire integratie. Nederland pleit voor afschaffing van de kernwapentaak van de NAVO.

CDA

Het Christen Democratisch Appèl (CDA) gaat met Sybrand Buma als lijsttrekker de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer in. Het verkiezingsprogramma ‘Keuzes voor een beter Nederland’ in het hoofdstuk ‘STERKE SAMENLEVING’ ligt het CDA een tipje op hoe deze partij over Defensie denkt. Niet duidelijk is wie de portefeuillehouder Defensie is binnen het huidige CDA of wie deze portefeuille krijgt na de verkiezingen.

De ideeën over Defensie lijken te zijn gebaseerd op het betere Nederland dat het CDA voor ogen heeft en dat begint bij een sterke samenleving; een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen. Nederland is een klein land met een enorm buitenland. Dat maakt dat de wereld om ons heen grote invloed heeft op onze ambities om hier een sterke samenleving te bouwen. We werken intensief samen op het terrein van internationale handel en veiligheid, zowel bilateraal als in instituties als de Europese Unie en de NAVO. Dit biedt ons veel kansen. Maar er zijn ook bedreigingen, uiteenlopend van terrorisme en IS tot de desintegratie van de Europese Unie, en van de vluchtelingencrisis tot de verslechterde verhoudingen met Rusland.

Het CDA wil we toe naar een nieuwe dienstplicht. Dat kan bij Defensie, maar ook in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties.
Juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is, willen wij een extra inzet om jongeren actief te betrekken bij de samenleving.

Het veiligheidsdomein omvat ook een sterkere Europese samenwerking op het gebied van Defensie.
Met de huidige risico’s van terrorisme, de instabiliteit aan de grenzen van Europa en de nieuwe, bescheidener rol voor de Verenigde Staten, moet Europa haar eigen verantwoordelijkheid waarmaken op het terrein van Defensie. Die samenwerking bouwen we op van onderop en in wederzijds vertrouwen.
Investeren in Defensie is geen keuze, maar een noodzaak.

De veiligheid in de wereld is in de afgelopen jaren fors verslechterd, juist en vooral ook aan de randen van Europa. Tegelijk heeft Nederland in de afgelopen decennia te veel bezuinigd op en te weinig geïnvesteerd in Defensie. Daardoor oefenen militairen inmiddels zonder munitie en staat de helft van de voertuigen van de landmacht stil. Dat is zeker niet de professionele krijgsmacht die we hard nodig hebben.

Wij willen daarom een sterke en professionele krijgsmacht via een structurele verhoging van het defensiebudget, die geleidelijk opbouwt naar de NAVO-afspraken over de minimale uitgaven voor Defensie.

Als tussenstap streven wij in de komende kabinetsperiode naar een opbouw richting het Europees gemiddelde. Deze gelden worden ingezet voor het repareren, investeren, opereren en internationaliseren van de krijgsmacht.
Nieuwe vormen van leasing & sharing, gezamenlijke eenheden en operaties zijn nodig om een sterke Europese bijdrage aan de NAVO te kunnen leveren.

We investeren ook in onze militairen: mannen en vrouwen die onder moeilijke omstandigheden belangrijk werk verrichten. Zij vechten voor onze vrijheid.
Daarom willen wij hen de juiste middelen bieden, de beste training en een werkbaar mandaat als zij op missie gaan.

Wij kiezen ervoor om diplomatie, Defensie, handel en ontwikkeling samen te brengen in een geïntegreerde aanpak om mensen in ontwikkelingslanden weerbaar, zelfredzaam te maken en een menswaardig bestaan te bieden.
Ten slotte willen wij een Nationaal Fonds Ereschuld, voor alle militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens hun missies in het buitenland.

DENK

Het verkiezingsprogramma 2017 van de politieke beweging DENK van lijsttrekker Tunahan Kuzu is getiteld ´Denkend aan Nederland´. Met 1 Nederland, 10 thema’s en 100 actiepunten gaat deze beweging de verkiezingen in. Binnen het 5e thema ‘Voor een veilige samenleving’ wordt zeer beknopt weergegeven hoe deze beweging tegen de krijgsmacht aankijkt.

Denkend aan Nederland wil een veilige samenleving, waarin Anke en Mariam veilig over straat kunnen, op elk moment van de dag en de nacht. Een samenleving waarin wij ons vertrouwd en geborgd voelen. De taken van Defensie moeten worden beperkt tot waar Nederland internationaal in uitblinkt: vrede en wederopbouw.

DENK vindt dat de kracht van ons land niet ligt in vechten, maar in de-escalatie en wederopbouw. DENK is daarom:

Vóór een efficiënter en toegespitst leger, dat alléén gericht is op verdediging, vrede en wederopbouw.
Vóór het oprichten van een Ministerie van Vrede en Wederopbouw, in plaats van het Ministerie van Defensie.
Vóór het afzien van de JSF en nieuwe onderzeeboten.
Vóór het heronderhandelen van de NAVO-norm, zodat uitgaven voor conflictpreventie er ook onder vallen.

VNL

De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart 2017; de laatste was een ontbindingsverkiezing op 12 september 2012 als gevolg van de val van het kabinet. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de vier jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten of gemeenteraden).

In de aanloop naar deze verkiezingen werpt de ODB in blik in de keuken van de verschillende partijen om te zien wat zij zoal in hun mars hebben wat betreft Defensie. We lopen een aantal verkiezingsprogramma’s langs, waarbij moet worden aangetekend dat sommige nog de status concept dragen.

De partij VoorNederland (VNL) met lijsttrekker Jan Roos bijt de spits af van deze reeks. Het programma getiteld ‘VOOR NEDERLAND’ geeft een kijkje in de keuken van VNL onder de noemer ‘Sterke Defensie VoorNederland’.

VNL wil voor Nederland een sterke Defensie. Zij onderschrijven de visie van wijlen Ronald Reagan, de 40ste President van de Verenigde Staten in de periode 1981-1989, die uitging van vrede door kracht; vrede gebaseerd op vrijheid en de wil om die te verdedigen. Mondiale ontwikkelingen van dit moment vragen om een stevig defensie-, veiligheids- en inlichtingenbeleid. VNL wil dat Nederland zich houdt aan de NAVO-afspraak (2% van het nationaal inkomen) en wil daarom ruim € 5 miljard extra investeren in de krijgsmacht.

Een greep uit de meest in het oog springende punten van deze partij:

Tal van andere personele en materiële projecten met als doel bescherming van Nederlandse (handels)belangen met kwalitatief het beste materieel.

Aanschaf bewapende drones.

Uitbreiding van aantal transport- en jachtvliegtuigen, alsmede transport- en gevechtshelikopters.
Herstel van de tankeenheden.

Fikse investeringen op materieelgebied zoals, meer fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten en (op langere termijn) een vliegdekschip.

Heractivering van de dienstplicht, zowel sociaal als militair, waarbij dienstplichtigen nooit op uitzending zullen worden gestuurd.

Hogere salarissen voor defensiepersoneel en daarnaast 10% salarisverhoging om ‘de schade’ van de achterliggende jaren te vergoeden.

De plannen van VNL zijn netjes doorberekend door het Centraal Planbureau. VNL stelt de juiste prioriteiten en dekken het voorstel door te bezuinigen op ontwikkelingshulp en de afdrachten aan de Europese Unie. Een aanzienlijk deel van het extra geld komt terecht bij de marine.
SP

Het verkiezingsprogramma 2017 van de Socialistische Partij (SP) onder lijsttrekker Emile Roemer ´NU WIJ´ geeft onder de noemer ‘Van Interventiepolitiek naar Vredeshandhaving’ inzicht hoe deze partij denkt over de toekomst en inzet van Defensie. Jasper van Dijk is de woordvoerder Defensie voor deze partij.

Waarom moet Nederland vooroplopen in de agressieve interventiepolitiek in het Midden-Oosten? Waarom worden miljarden uitgeven aan oorlogsvliegtuigen en onderzeeërs? Kunnen we ons leger niet beter inzetten voor vredeshandhaving?
OORLOG VOORKOMEN, VREDE BEVORDEREN

Nederland geeft prioriteit aan de grondwettelijke plicht tot het bevorderen van de internationale rechtsorde.

Deelname aan militaire missies in het buitenland wordt beperkt tot die missies die op uitdrukkelijk verzoek van de Verenigde Naties plaatsvinden. Inzet van militaire middelen moet beperkt zijn in de tijd, effectief en proportioneel zijn en niet in strijd zijn met het Volkerenrecht.

We hervormen de krijgsmacht en kiezen daarbij voor een robuuste vredesmacht.

Militaire samenwerking met bondgenoten is altijd mogelijk, zolang onze zeggenschap over de inzet van militairen maar overeind blijft.

We stoppen met de JSF.

We hebben geen behoefte aan een krijgsmacht die een agressieve interventiepolitiek kan bedrijven, maar aan een vredesmacht die na een diplomatiek akkoord de vrede kan helpen handhaven.

Nederland neemt het initiatief om internationale afspraken te maken over beperkingen van de inzet van bewapende drones.

Nederland moet daarbij onder meer pleiten voor een verbod op wapens die autonoom optreden, zonder tussenkomst van mensen.

We verzetten ons tegen de ontwikkeling van de NAVO naar een wereldwijd opererende en agressieve interventiemacht en keren ons tegen de vorming van een Europees leger. De voornemens om Oekraïne en Georgië toe te laten als lid van de NAVO moeten ongedaan worden gemaakt.

We pleiten voor verdergaande internationale samenwerking tussen landen, om vrede en veiligheid beter te bewaken.
We werken daarom niet mee aan het huidige NAVO-plan voor een raketschild, dit leidt tot een toename van tegenstellingen met landen buiten de NAVO. We willen dat de NAVO haar nucleaire politiek laat varen, omdat die niet bijdraagt aan het bevorderen van vrede en veiligheid.

We nemen het initiatief tot een internationale stop op de productie en het gebruik van wapens met verarmd uranium en we gaan scherp toezien op de naleving van het internationaal verdrag tegen clustermunitie.
Nederland stuurt alle Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied retour.

Mensen die bij Defensie werken mogen niet het slachtoffer worden van onverantwoord handelen door de defensieorganisatie.

We willen een rechtvaardige omgang met slachtoffers van giftige stoffen, zoals PX10 en Chroom 6. Indien nodig keren we een schadevergoeding uit.

We zorgen voor een goede uitvoering van de Veteranenwet.

Alle veteranen, onder wie hen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS), hebben recht op goede nazorg.
Militairen die vanwege hun vervroegd pensioen te maken hebben met een AOW-gat, kunnen rekenen op een tegemoetkoming.

Nederland neemt het initiatief om te zoeken naar mogelijkheden tot de-escalatie van de spanningen met Rusland.
We moeten de dialoog met Rusland intensiveren. Heropleving van de Koude Oorlog en een bijbehorende wapenwedloop moeten worden voorkomen.
D66 stelt Kamervragen over illegaal aftappen MIVD

Naar aanleiding van het illegaal aftappen van advocaten door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft D66 Kamervragen aan de minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert gesteld.

Onlangs werd bekend dat de MIVD gesprekken tussen advocaten en militairen in missiegebieden had afgeluisterd. Pechtold en Hachchi (beiden D66) benadrukken dat dit volgens de rechter illegaal is en vragen of de minister hiervan ook op de hoogte is. Het tweetal vraagt naar een aantal specifieke gevallen en vraagt de minister hierop te reageren. Verder willen de D66-Kamerleden weten wanneer de minister van Defensie van plan is om de aangekondigde beleidswijziging in te voeren dat er bij het aftappen van advocaten een onafhankelijke toets plaatsvindt.

Vooraf toetsen
Ook vragen zij Hennis of zij bereid is deze onafhankelijke toetsing zodanig in te richten dat deze plaatsvindt voordat een advocaat ook daadwerkelijk wordt getapt, in plaats van toetsing achteraf. Hennis moet ook antwoord geven op de vraag of ze bereid is om, tot het moment dat er een onafhankelijke toetsing is, advocaten niet meer af te luisteren.

Tot slot willen de kamerleden weten hoe vaak de MIVD advocaten afluistert, aangezien de MIVD zelf bestrijdt dat het ‘te pas en te onpas’ advocaten afluistert. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bron: automatiseringsgids Foto: Defensie