Commissie bekijkt langlopende zaken met frisse blik

Defensie biedt (oud-)medewerkers van het ministerie de mogelijkheid om een naar hun oordeel langlopende vastgelopen zaak met een frisse blik te laten bekijken. Hiervoor is een onafhankelijke commissie ingesteld.

Waarom doet Defensie dit?
Van 5 december 2017 tot 1 oktober 2018 onderzocht de commissie Giebels de sociaal veilige werkomgeving bij Defensie. Een van de aanbevelingen van de commissie is om langlopende vastgelopen zaken met een frisse blik te laten bekijken.
Door langlopende vastgelopen zaken opnieuw en onafhankelijk te laten bekijken, hoopt Defensie een uitweg te vinden voor de ontstane situatie en bij te dragen aan het vinden van een passende oplossing. Dit past bij de zorgplicht van Defensie voor al haar personeel. Tevens hecht Defensie er aan de processen en procedures, die belangrijk zijn bij de behandeling van meldingen en klachten, te verbeteren.

Wat is een langlopende vastgelopen zaak?
Het gaat om de volgende zaken:
* Zaken die nog niet zijn afgerond en waar geen dialoog meer plaatsvindt en enkel nog wordt gecommuniceerd via (juridische) procedures.
* Zaken die al zijn afgerond, maar waar nog geen oordeel over is gegeven door een onafhankelijke derde partij, bijvoorbeeld een rechtelijke instantie of de Nationale Ombudsman. Het gaat niet om zaken die zijn afgerond met een vaststellingsovereenkomst.
* Zaken die langer dan een jaar geleden zijn gemeld, maar nooit of niet op de juiste wijze in behandeling zijn genomen.

Kun je je ook melden voor nazorg?
Ook als iemand alleen wil laten kijken naar zijn (aanvullende) behoefte aan (na)zorg naar aanleiding van een langlopende vastgelopen zaak, kan de commissie hierover adviseren. De uitkomst bepaalt of en zo ja waar deze zorgbehoefte wordt belegd.

Bekijkt de commissie ook actuele zaken?
Actuele, niet eerder gemelde zaken worden niet behandeld. Deze zaken worden doorverwezen naar het bevoegd gezag. Dat moet zich hier eerst over buigen.

Wie behandelt de zaken?
De onafhankelijke commissie staat onder voorzitterschap van de heer drs. W.J. Deetman. De commissie heeft een vast lid, mevrouw M.A. Berndsen-Jansen. Als een bepaalde casus hiertoe aanleiding geeft, kan de commissie zich laten versterken met een onafhankelijk lid met specifieke kennis van de Defensieorganisatie.

Hoe wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd?
Door de volledig onafhankelijke externe commissie wordt de frisse blik gewaarborgd. Daarnaast wordt het secretariaat van de commissie verzorgt door het onafhankelijke Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).

Waar kun je een verzoek indienen?
Er is een extern contactpunt ingericht bij het CAOP waar een verzoek voor een frisse blik door de commissie kan worden ingediend. Het contactpunt is bereikbaar via www.langlopendezakendefensie.nl.

Vragen?
(Oud-)medewerkers kunnen voor meer informatie ook terecht bij het contactpunt.

Bron: Defensie

Verdere verbetering sociale veiligheid bij Defensie: van uniformiteit naar diversiteit

Defensie neemt een aantal maatregelen om de sociale veiligheid verder te versterken. Staatssecretaris Barbara Visser stuurde daar gisteren een brief over aan de Kamer.
Het betreft een reactie op de commissie Giebels. Die liet zich in haar eindrapport kritisch uit over de sociale veiligheid bij Defensie. In de brief wordt aangegeven wat het ministerie al doet aan versterking van de sociale veiligheid en welke acties en maatregelen er op de agenda staan.

Verbeteringen
De organisatie heeft inmiddels al veel gedaan om de sociale veiligheid te verbeteren. Zo zagen diverse actieplannen het licht en verwerkten defensieonderdelen het onderwerp al in diverse opleidingen. Ook is de Gedragscode Defensie vernieuwd. Daaraan hebben militairen en burgermedewerkers uit de hele organisatie bijgedragen.
Maatregelen
Defensie ziet 5 operatielijnen waarlangs verdere verbetering wordt vormgegeven. Deze operatielijnen zijn onderling afhankelijk en moeten elkaar versterken. Acties en concrete maatregelen op de operatielijnen zijn medio dit jaar voorgesteld en afgestemd met de defensieonderdelen. Er komen zowel voor de korte als de langere termijn acties op het gebied van cultuurverandering, werving en loopbaanpaden, opleiding en vorming, leiderschap en het verbeteren van het meldsysteem. Deze worden de komende tijd samen met de defensieonderdelen verder uitgewerkt.

Randvoorwaardelijk
Twee aspecten zijn randvoorwaardelijk voor de ingezette veranderingen: de kwaliteit van het leiderschap en daarbij in het bijzonder het middenmanagement, alsmede een goed functionerend meldingssysteem.

Middenmanagement
Het middenkader speelt een essentiële rol. Deze grote groep mensen is er immers verantwoordelijk voor beleid om te zetten in uitvoering. Zij hebben dagelijks contact met de werkvloer. Het is van groot belang dat het middenkader het borgen van een sociaal veilige omgeving omarmt. Door het geven van het goede voorbeeld en het uitdragen van het juiste normbesef wordt draagvlak en acceptatie gecreëerd. De komende tijd investeert Defensie dan ook met prioriteit in deze groep. Denk aan betere opleidingen en instrumenten om het werk beter uit te kunnen voeren.

Meldingssysteem
Defensie streeft naar een duidelijk, eenvoudig, laagdrempelig en herkenbaar meld- en registratiesysteem met een centrale opslag van interne onderzoeken. Verder gaat de organisatie investeren in de kwaliteit van vertrouwenspersonen en versterking van de COID.

Deze maatregelen moeten vertrouwelijkheid van meldingen en monitoring van opvolging en terugkoppeling verbeteren. Visser wil daarnaast dat iedereen bij Defensie weet wat van hem of haar wordt verwacht op het gebied van sociale veiligheid. Al het defensiepersoneel moet zich veilig voelen om hier vermoedens van integriteitsschendingen, ongewenst gedrag of andere misstanden te melden.

Bron: Defensie