Nederlanders steunen hogere Defensie-uitgaven

Instituut Clingendael heeft vandaag het opinieonderzoek ‘De Nederlandse wending naar Europa’ uitgebracht. De ‘Barometer’ gaat over de militaire rol van Europa, taakspecialisatie en investeringen in Defensie. 48% van de ondervraagden vindt dat Nederland meer geld moet uitgeven aan Defensie.

Clingendael noemt deze relatief hoge steun voor meer Defensie-uitgaven opmerkelijk. Van oudsher staat dit niet hoog op de prioriteitenlijst van Nederlanders. Overigens is 24% het hier niet mee eens en heeft 26% geen mening.

Bijleveld: “Nederlanders beseffen dat de onveiligheid is toegenomen. Ze vinden ook dat Nederland en Europa een groter aandeel in de verdediging van veiligheid moeten nemen en dat daar investeringen voor nodig zijn. Ik zie het rapport als een aansporing richting de politieke partijen om deze mening van de Nederlandse burgers serieus te nemen: in de verkiezingscampagne en bij de formatie van een nieuw kabinet.”

Meer zelfstandige rol Europa
De onafhankelijke denktank polst sinds september met zogenoemde Barometers de mening van de bevolking over buitenlandpolitieke onderwerpen. Daarvoor worden 23.000 Nederlanders ondervraagd. De Clingendael Barometer laat een aantal ontwikkelingen zien.

Naast een hoger Defensiebudget, is er ook steun voor een meer zelfstandige militaire rol voor Europa en voor meer specialisatie. 53% is voor een krijgsmacht die taken verdeelt met buurlanden.

Volgens Clingendael zijn Nederlanders zich goed bewust van de verslechterde veiligheidssituatie en de geopolitieke veranderingen. Ook zien zij de noodzaak van een sterkere krijgsmacht. Dit hangt samen met de verwachting van 79% van de ondervraagden dat de VS Europa de komende 5 jaar steeds minder willen beschermen. Ook vindt 72% dat Europa militair zelfstandig moet kunnen optreden, zonder steun van de VS.

Blij met de uitkomsten

Minister Ank Bijleveld-Schouten: “Ik ben heel blij met de uitkomsten. Ik zie het als een belangrijke ondersteuning van de koers die we hebben ingezet met de Defensievisie 2035. Daarin zetten we in op een ‘sterker en meer zelfredzaam Europa’. Europa moet sterker en zelfstandiger kunnen optreden als de gezamenlijke veiligheid en belangen in het geding zijn. Daarmee versterken we ook de NAVO. Het is een én-én-verhaal.”

 Sint 2020 Sint 2020

Steun voor meer Europese militaire zelfstandigheid, taakspecialisatie en een hoger defensiebudget

De helft van alle Nederlanders wil meer geld uitgeven aan het leger. Decennialang is er alleen maar fors bezuinigd op de krijgsmacht, maar nu Amerika zich steeds meer terugtrekt uit Europa, vinden veel mensen het een goed idee om meer te investeren. Dit meldt het ad.nl.

Dat blijkt uit een groot onderzoek onder 23.000 Nederlanders van het Instituut Clingendael. De Europese Unie is nu nog zeer afhandelijk van de Verenigde Staten voor de verdediging van ons continent. Maar dat land verschuift de focus steeds meer naar Azië. Uit het onderzoek blijkt dat vier op de vijf Nederlanders verwachten dat Amerika zich de komende vijf jaar steeds verder zal terugtrekken.

Opvallend is dat de helft van de Nederlanders ook meer geld aan defensie wil uitgeven. Traditioneel staat de krijgsmacht namelijk helemaal niet hoog op de prioriteitenlijst.

Opgeschroefd
De afgelopen jaren is het defensiebudget al fors opgeschroefd. In 2014 gaf het kabinet 7,6 miljard euro uit, volgend jaar is dat 11,6 miljard. Dat bedrag blijft nog altijd ver achter bij de norm die de NAVO heeft afgesproken van 2 procent van al het geld dat in een land wordt verdiend. Nederland zou dan in 2024 nog 7,4 miljard moeten vrijmaken voor de militairen.

Een derde van de mensen die voorstander is van meer Europese zelfstandigheid pleit niet voor meer investeringen. Volgens Clingendael denken deze mensen mogelijk dat er met samenwerking nogal wat valt te besparen door bijvoorbeeld samen spullen in te kopen en taken te specialiseren. Dat zou zo kunnen zijn, schrijven de onderzoekers, maar volgens hen worden daarmee de ernstige tekorten genegeerd die nu al in veel landen bestaan. Er valt weinig te besparen op spullen die er onvoldoende zijn.

 Sint 2020 Sint 2020

Conclusie Clingendael:
Een sterker, zelfredzamer Europa

Concluderend zien we dat de trouwe Atlantische bondgenoot Nederland een strategische wending naar Europa maakt: 79% denkt dat de Verenigde Statenin de komende vijf jaar Europa steeds
minder zullen willen beschermen omdat de Amerikanen vinden dat Europeanen meer voor hun eigen veiligheid moeten zorgen. 72% is voorstander van een militair zelfstandiger Europa – in de achterban van alle politieke partijen in Nederland is een meerderheid hier voor – en 53% verwerpt de stelling dat Nederland een krijgsmacht in stand moet houden die alles kan en geen taken verdeelt met de buurlanden. Defensie staat van oudsher niet heel hoog in de prioriteitenlijstjes van Nederlanders voor de besteding van overheidsuitgaven. Tegen die achtergrond is het opmerkelijk dat het percentage mensen dat een verhoging van het defensiebudget steunt twee keer zo hoog is als het percentage dat daartegen is (respectievelijk 48% en 24%). Dit is een belangrijk gegeven. De economische naschok van de vorige crisis is opgevangen door flinke bezuinigingen, waarbij de begroting van Defensie niet werd ontzien.