Meer onderzoek naar burnpits nodig

Er is nog onvoldoende duidelijk over een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en de uitstoot van burnpits. In deze kuilen werd in missiegebieden afval verbrand. Een extern onderzoeksinstituut gaat nu aanvullend onderzoek doen. Defensie neemt de gezondheidsklachten en de zorgen van mensen zeer serieus. Daarom krijgen alle betrokkenen een persoonlijk begeleidingstraject aangeboden. Dit liet minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag in een brief aan zowel de melders als de Kamer weten.

Eind 2018 bleek dat (oud-)Defensiemedewerkers mogelijk gezondheidsklachten hebben door burnpits in missiegebieden. Daarop is het Defensiemeldpunt Burnpits geopend. Ook kreeg het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) de opdracht om uit te zoeken wat er al bekend is over burnpits en mogelijke gezondheidsrisico’s. Hiervoor analyseerde het CEAG bestaand onderzoek.
Meldingen
Sinds 4 februari zijn er 278 meldingen binnengekomen. Het gaat met 0,3% om een relatief klein aantal van het totale aantal militairen uitgezonden naar Afghanistan, Irak en voormalig Joegoslavië. Met name hier gebeurde afvalverbranding in zogenoemde burnpits. 28% van de melders heeft zich gemeld vanwege gezondheidsklachten.

Literatuurbeschouwing
Het CEAG bestudeerde 46 publicaties en rapporten over burnpits, de uitstoot ervan en de eventueel daaraan gerelateerde klachten.

De (internationale) onderzoeken laten geen eenduidig beeld zien van een relatie tussen gezondheidsklachten en de blootstelling aan de uitstoot van burnpits.
Wel wordt in een aantal onderzoeken een verhoogd risico op luchtwegklachten gevonden. Dit lijkt echter eerder verband te hebben met slechte lucht tijdens missies in het algemeen en (fijn)stof in het bijzonder. Ook het onderzoek naar fijnstof is niet eensluidend.
Geen duidelijkheid
Het onderzoek naar de meldingen én de literatuurbeschouwing geven geen duidelijkheid over een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en de uitstoot van burnpits. Er is dus meer onderzoek nodig. Defensie laat nu een extern onderzoeksinstituut naar de uitgevoerde analyses kijken. Ook gaat dit instituut de geanalyseerde literatuur op hun wetenschappelijke waarde beoordelen. Vanwege de omvang van de literatuur en de noodzakelijke zorgvuldigheid kost dit tijd. Het is nog onduidelijk hoeveel tijd.

Defensie betreurt het feit dat er nog geen duidelijkheid is. Daarom krijgen mensen de mogelijkheid van een individueel begeleidingstraject bij Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie (BMW). Het maakt daarbij niet uit of iemand niet meer voor Defensie werkt. BMW kan de juiste begeleiding en ondersteuning geven. Hiervoor moet men zich melden bij het Defensiemeldpunt Burnpits.

Meer informatie
Meer informatie op de pagina Burnpits op defensie.nl.

Bron: Defensie

Minister geeft laatste informatie over burnpits

Recent ontstond er onrust vanwege mogelijke gezondheidsklachten bij Defensiemedewerkers door burnpits. Dit zijn kuilen waarin afval werd verbrand in missiegebieden. Minister Ank Bijleveld-Schouten informeerde vandaag de Kamer over de laatste stand van zaken. Momenteel zijn er 110 meldingen binnengekomen bij het meldpunt www.defensiemeldpuntburnpits.nl van personeel dat door burnpits ziek denkt te zijn geworden.
Het meldpunt is ingericht bij het onafhankelijke Centrum Voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Hier worden de gezondheidsklachten geïnventariseerd. Bijleveld: “Als de meldingen hiervoor aanleiding geven, laat ik een onafhankelijk onderzoek instellen naar gezondheidsklachten in relatie tot burnpits.” De minister verwacht hierover begin april een besluit te nemen.

Toxicologen van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden & Gezondheid verzamelen nu al de meest actuele onderzoeken naar het mogelijke verband. Bijleveld: “Ik wil u voor de zomer 2019 informeren over de uitkomsten.”

Afvalmanagement missies
De minister lichtte ook toe hoe met afval wordt omgegaan tijdens missies. Bijleveld: “In veel missiegebieden is de infrastructuur beschadigd of voldoet deze niet aan de Westerse standaarden. Burnpits zijn niet alleen een militaire oplossing maar vaak ook de lokale manier van afvalverwerking.” Voor alle grote missies, ook die nu in Mali, sluit Defensie contracten af voor de afvoer van afval.

Vervolgens verwees Bijleveld naar meerdere momenten in 2010 en 2011 waarop de Kamer is geïnformeerd over destijds genomen stappen. Dit naar aanleiding van berichten over mogelijk schadelijke effecten van verbrandingsovens op militaire locaties in Afghanistan. Zo hoorde de Kamer op 8 juli 2011 over luchtmetingen op Kandahar Airfield. Geconstateerd werd dat er geen gevaarlijke concentraties schadelijke verbrandingsresten aanwezig waren op Kandahar Airfield. In dit onderzoek waren ook de onderzoeksresultaten van internationale partners verwerkt.

Melden
Bijleveld: “De zorg voor het personeel staat bij Defensie hoog in het vaandel. Als mensen ziek zijn, is dat altijd erg. Ongeacht de vraag waar het door komt. We trekken ons het lot aan van onze mensen. Of ze nu actief dienen of veteraan zijn.”

Bron: Defensie