Forse plus voor begroting Defensie

De nieuwe coalitie wil circa anderhalf miljard euro extra uittrekken voor defensie. Dat staat volgens ingewijden in de financiële plannen die VVD, CDA, D66 en CU naar het Centraal Planbureau (CPB) hebben gestuurd om de haalbaarheid ervan te onderzoeken.
Partijen willen een miljard euro gebruiken om achterstallig onderhoud weg te werken in de defensie-organisatie, zoals het gladstrijken van plooien rond de arbeidsvoorwaarden van militairen.
De rest van het geld is bestemd voor investeringen, waar ideeën voor zijn aangereikt door de Commandant der Strijdkrachten.

Niet slecht
Dit weekend kwamen de resultaten van de CPB-doorrekening terug en een betrokkene stelt dat die er op het eerste gezicht ’niet slecht uitzien’.
De komende dagen bekijken de partijen of ze hun beoogde plannen in de huidige vorm zullen doorzetten, waarna ook het bedrag voor defensie definitief wordt gemaakt.
De circa anderhalf miljard die het nieuwe kabinet wil uittrekken voor defensie, moet vooral de gaten dichten die in de krijgsmacht zijn geslagen na een kwarteeuw bezuinigen.
Allereerst moet de basisgereedheid op orde. Dat wil zeggen dat er meer achterstallig onderhoud wordt verricht aan materieel en dat het personeel straks meer moet kunnen oefenen. Ook de voorraad reserveonderdelen en munitie moet weer op peil.
De verwachting is dat er de komende jaren vaker een beroep wordt gedaan op de krijgsmacht voor nationale en bondgenootschappelijke inzet. De slagkracht moet daarvoor verbeteren.
Nieuwe wapensystemen, afgezien van de Reaper-drones (grote, onbemande vliegtuigen), zullen de komende jaren waarschijnlijk niet aangekocht worden. Eerst wordt geïnvesteerd in middelen die de huidige gevechtskracht moeten verstevigen. Te denken valt aan nachtkijkers, communicatieapparatuur en wapens waarmee vuursteun gegeven kan worden aan manschappen in het veld.
Ook op de inlichtingentak, waar Nederland relatief sterk in is, wordt meer ingezet: in cyber- en informatietechnologie worden de nodige investeringen verwacht. Defensie heeft ook behoefte aan wat basaler zaken: medische faciliteiten, transportmiddelen, maar ook gewoon heftrucks.

In het miljard voor achterstallig onderhoud zit ook geld om de arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel op te krikken. Militair en burgerpersoneel is de gevolgen van de bezuinigingen zat. De pensioenen zijn versoberd en sinds 2014 probeert defensie het al met de militaire bonden eens te worden over een nieuwe cao. De komende jaren moet defensie er flink aan trekken om nieuw personeel te werven. Nu al zijn er meer dan 5000 onvervulde functies. Tekorten zijn er vooral onder technisch, medisch en ict-personeel.
Behalve geld voor achterstallig onderhoud is er nog zo’n half miljard euro bestemd voor investeringen.

Hete hangijzers
Deze week sleutelen VVD, CDA, D66 en CU behalve aan hun financiële spoorboekje ook aan de teksten die in het regeerakkoord komen te staan. Ook moeten over enkele hete hangijzers nog knopen worden doorgehakt, zoals de toekomst van het asielbeleid.

Verder moeten de partijen hun recente besluit om het eigen risico in de zorg komend jaar te bevriezen nog verwerken in hun financiële plannen. Hierdoor gaan de premies omhoog en automatisch ook de zorgtoeslag. Om dit te betalen moeten ook weer miljoenen worden vrijgemaakt.
Daar het eigen risico op verzoek van CDA en CU wordt bevroren, ligt het voor de hand dat die partijen op een ander onderdeel uit de coalitieplannen een veer moeten laten om dit te betalen. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de CDA-wens voor de afbouw van het leenstelsel voor studenten.
Ingewijden geven namelijk toe dat er aan de onderhandelingstafel inmiddels wordt uitgeruild met totaal verschillende onderwerpen. Wel is de nieuwe coalitie naar verluidt bereid om een beperkte vorm van een sociale dienstplicht in te voeren. Dat is een stokpaardje van de christendemocraten.
Daarnaast wordt er nog gepuzzeld op de verdeling van de verwachte zestien ministersposten onder de vier partijen. Een nieuwe minister van Landbouw wordt als zo goed als zeker beoordeeld, terwijl het ministerschap voor Wonen in sommige scenario’s van tafel gaat. Ministers voor Klimaat & Energie en Immigratie & Integratie liggen wel als optie op tafel.
Het kwartet is verder al maanden aan het broeden op een motto voor de nieuwe coalitie. Er zijn al heel wat voorstellen langsgekomen, maar die werden stuk voor stuk door één of meerdere partijen afgewezen.

Bron: Telegraaf / Defensie

Verantwoordingsdag 2017 kabinet. Ook over begroting Defensie

Het Kabinet legt vandaag verantwoording af over de financiën en het beleid van vorig jaar. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem presenteerde namens het kabinet het Financieel Jaarverslag 2016 van het Rijk. Dit bevat de jaarverslagen van alle departementen, dus ook van Defensie.

Basisgereedheid
De aanhoudende conflicten in de nabijheid van Europa, en zo ook verder weg, waren voor het kabinet aanleiding om zich in 2016 uit te spreken voor een verdere versterking van de krijgsmacht in het kader van een meerjarig perspectief.

Terwijl Nederland zich uit de financiële crisis worstelde, heeft het kabinet de afgelopen kabinetsperiode kans gezien bijna 900 miljoen euro aan de Defensiebegroting toe te voegen.

Ook in 2016 zijn extra middelen vrijgemaakt. Met dit geld (220 miljoen oplopend naar 345 miljoen euro in 2020) wordt de basisgereedheid van de krijgsmacht verder op orde gebracht. Ook zijn er belangrijke stappen gezet op het terrein van de (generieke) geoefendheid en het herstel daarvan, onder meer door deelname aan de oefeningen Joint Warrior voor de kust van Schotland en Lowlands Grenade in Duitsland.
Tevens besloot het kabinet de mogelijkheden voor internationale inzet van de krijgsmacht te verruimen door 60 miljoen euro toe te voegen aan het Budget Internationale Veiligheid.

Inzet
Het beroep op de krijgsmacht was onverminderd groot, nationaal en internationaal. In 2016 nam Defensie deel aan meer dan 20 missies en operaties, groot en klein. Hierbij ging het bijvoorbeeld om de bijdrage aan de strijd tegen ISIS en de VN-missie Minusma in Mali. Ook leverde Defensie bijdragen aan de NAVO, waaronder Operation Resolute Support in Afghanistan en de Very High Readiness Joint Task Force.

Internationale samenwerking
Nederland loopt in Europa voorop als het gaat om internationale defensiesamenwerking. Ook in 2016 is de samenwerking met onze partners verder verdiept, met Duitsland en België in het bijzonder. Zo is er met Duitsland een geïntegreerde operationele eenheid met pantserinfanterie, tanks en andere capaciteiten opgericht. Op 1 januari 2017 is de gezamenlijke luchtruimbewaking met België van start gegaan. Deze vormen van samenwerking vergroten de gezamenlijke slagkracht en het voortzettingsvermogen.

oefening-lowlands-grenade-2016-politiedeelnemers_noventas-by-mindef

Personeel
Voor oud-medewerkers met een AOW-gat is een voorziening getroffen. Ook is het Total Force-concept in 2016 verder ontwikkeld onder de naam ‘adaptieve krijgsmacht’. Voorts heeft Defensie het veteranenbeleid tussen 2011 en 2016 geëvalueerd. Hieruit volgde een plan van aanpak om het veteranenbeleid de komende jaren verder te vervolmaken.

Versterking financiële duurzaamheid
Defensie werkt toe naar een beter evenwicht tussen doelstellingen, capaciteiten en middelen. Het groeitraject financiële duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. In dit kader zijn bijvoorbeeld de ramingssystematiek en het risicomanagement van investeringen gestandaardiseerd.

Bron: Defensie