Herziene doctrine sluit aan op veranderde wereld

De Nederlandse Defensie Doctrine (NDD) is herzien. Dit is met name gebeurd om weer aan te sluiten op ontwikkelingen in het wereld- én dreigingsbeeld. De doctrine beschrijft de principes die ten grondslag liggen aan de inzet van de krijgsmacht. Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Rob Bauer kreeg als opdrachtgever het 1e exemplaar overhandigd.

“De herziening was nodig; de wereld verandert en wij moeten daar op inspelen”, licht Bauer toe. “Hierin staat hoe en waarom wij de dingen doen zoals wij ze doen. Het is het uitgangspunt voor het plannen, voorbereiden en uitvoeren van militaire operaties. De doctrine maakt gebruik van lessen uit de geschiedenis, van originele denkers en van opgedane ervaringen. De NDD is dus gezaghebbend, maar de toepassing vraagt altijd het oordeel van een professional. De doctrine vervangt dus nooit het individuele initi­atief of de opvatting van mensen.”

Richtinggevend en verbindend

De herziene editie werd uitgereikt op de Nederlandse Defensie Academie in Breda. De NDD is onderdeel van de lesstof voor officiersopleidingen en loopbaanopleidingen. De NDD is richtinggevend en verbindend. Alle andere doctrines binnen Defensie vallen onder deze overkoepelende doctrine.

Voor de herziening zijn verschillende aanleidingen:

Ontwikkelingen in wereld- en dreigingsbeeld
Verandering van de NAVO-doctrine
Groter belang van het domein cyber­space
Voor een antwoord op deze ontwikkelingen is een goede samenwerking onmisbaar. Binnen onze eigen krijgsmacht, en internationaal. De krijgsmacht functioneert alleen als iedereen elkaar begrijpt en dezelfde taal spreekt. De herziene doctrine onderschrijft zodoende de NAVO-doctrine, maar legt haar eigen, Nederlandse accenten. Daarbij baseert de doctrine zich op operationele ervaringen in missies van de afgelopen jaren.

Luitenant-kolonel Carel Sellmeijer is voorzitter van de Schrijfgroep NDD: “Door de herziening kan de NDD de komende jaren weer dienen als brondocument voor het denken over de inzet van de krijgsmacht. Het gaat daarbij over het militair-strategisch niveau, met de daarbij behorende grondslagen, denkmodellen en begrippen. De hedendaagse uitdagingen hebben een vaste plek gekregen. Het lastigste zal zijn om oude begrippen te vervangen door nieuwe begrippen.”

Hybride dreigingen
Belangrijke wijzigingen liggen op het vlak van ontwikkelingen in wereld- én dreigingsbeeld. Daarom is dat er meer aandacht voor hybride dreigingen. Ook verschuift het accent van veiligheids- en stabiliteitsop­eraties naar gevechtsoperaties, nationale operaties en grootschalige, interstatelijke conflicten. Een integrale benadering is daarbij van groot belang. Dat betekent dat Defensie tegenwoordig niet alleen met andere militaire partners optrekt, maar nadrukkelijk ook met (internationale) civiele partners.

Cyber
Ook is er aandacht voor de toegenomen afhankelijkheid van infor­matietechnologie. De Nederlandse belangen zijn niet langer alleen te beschermen met fysieke mid­delen. Digitale wapen- of informatieoperaties zijn nodig om beïnvloeding af te dwingen.