Werving Reservisten Defensie in de knel

Aan de ene kant is het ministerie van Defensie volop bezit met het werven van reservisten, terwijl er aan de andere kant reservisten naar huis worden gestuurd omdat er onvoldoende geld beschikbaar is. Een erg tegenstrijdige situatie.
Reservisten bij Defensie zitten meestal op niet-militaire functies. Denk aan personeelsfunctionaris, technisch adviseur, jurist en ict’er. Mensen die individueel worden ingezet bij onderdelen en volgens Defensie heel hard nodig zijn om te helpen bij het weer op poten krijgen van de door bezuinigingen aangetaste krijgsmacht. Het voordeel voor Defensie is dat ze veelal snel beschikbaar zijn en daarnaast kennis en expertise meebrengen.

Budget
Het budget voor deze reservisten is echter al leeg. Het budget is met tien miljoen euro overschreden. Er moet dus door Defensie bekeken worden welke projecten nog wel doorgang kunnen vinden.
„We gaan door met individueel ingezette reservisten want het concept is een succes gebleken, alleen doen we dat nu allereerst op gebieden waar dat het hardste nodig is. Zoals bij operationele inzet nationaal en tijdens missies in het buitenland, voor de bedrijfsveiligheid en bij opleidingen”, aldus een woordvoerder van Defensie. Daarnaast heeft defensie intern met geld geschoven om meer middelen vrij te spelen voor de reservisten. Het ministerie verwacht geen extra financiële verrassingen in dit dossier.

Reservisten en personeel dat de krijgsmacht deelt met het bedrijfsleven spelen in de toekomstvisie van Defensie een belangrijke rol. Het lukt het leger de afgelopen jaren steeds moeilijker om voldoende personeel te werven, en meer nog om dat personeel vast te houden. Grofweg geldt nu dat ruim één op de vijf militaire functies vacant is.

Specialistische functies
Defensie heeft met name een probleem bij het werven van specialistische banen zoals artsen, vliegers en technici. Deze menen vinden buiten defensie makkelijk een baan. Het idee is nu deze gaten deels te dichten. In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld vrachtautomonteurs die het merendeel van hun tijd bij Scania werken, voor de duur van een missie kunnen worden opgeroepen en ingezet als reservist. Volgens dit model worden al langere tijd artsen uitgezonden.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

Defensie en UWV mikken op inzet reservisten

“UWV en Defensie zetten zich ieder op hun eigen manier in om Nederland een land te maken waarin mensen graag wonen” Dit zei Jose Lazeroms, lid raad van bestuur UWV, op het hoofdkantoor te Amsterdam. Zij ontving gisteren van staatssecretaris Barbara Visser het 1e exemplaar van de Handreiking reservisten bij UWV.

Het boekje geeft reservisten en hun civiele leidinggevenden inzicht in de rechten en plichten van reservisten. Zo zijn er duidelijke afspraken te maken over hun inzet. Dit moet de inzet vergemakkelijken van UWV-werknemers als reservist. Beide organisaties spraken bovendien af om de onderlinge samenwerking te intensiveren.
Verankerd in de maatschappij
Staatssecretaris Visser benadrukte dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Om altijd en overal over voldoende en gekwalificeerd personeel te beschikken, streeft Defensie naar samenwerking met externe partners. Dit én het delen van capaciteiten heeft de voorkeur boven concurreren om schaars personeel, aldus de staatssecretaris. Visser: “De intentie van het reservist-zijn is samenwerking en met hun inzet verankert Defensie zich bovendien in de maatschappij.”

Defensie heeft de ambitie om het aantal en de inzet van reservisten te verhogen. Door meer gebruik te maken van reservisten neemt het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van de krijgsmacht toe. Zo kan Defensie effectiever inspelen op een steeds sneller veranderende omgeving. UWV steunt deze ambitie en geeft medewerkers die reservist zijn (of dat willen worden) hiervoor de ruimte.

Opmaat delen capaciteit
Eerder werden al handreikingen opgesteld voor reservisten bij het Rijk, de waterschappen, de provincies en gemeenten. Defensie werkt op dit moment aan een handreiking voor het bedrijfsleven. De handreikingen vormen daarnaast een 1e stap naar het delen van capaciteiten met civiele partijen.

Bron: Defensie