Veel mariniers nemen ontslag, eenheid stilgelegd vanwege personeelstekort

Bij het Korps Mariniers is vorige maand een eenheid tijdelijk stilgelegd omdat er een personeelstekort is. Dat komt omdat veel mariniers ontslag nemen.
Dat aantal ligt tot augustus dit jaar al 37 procent hoger dan het hele jaar daarvoor, meldt staatssecretaris Barbara Visser van Defensie aan de Tweede Kamer.

Verhuizing naar Vlissingen
Uit een enquête dit voorjaar kwam naar voren dat veel mariniers willen vertrekken omdat hun kazerne verhuist van Doorn naar Vlissingen. Defensie heeft zelf ook gesprekken gevoerd. Daaruit komt naar voren dat mariniers vertrekken om diverse redenen. Een aantal geeft de verhuizing aan als reden, zegt Visser.

Uit de Kamerbrief:
‘Daar waar gesprekken met vertrekkend personeel van het Korps Mariniers, het KCT en de Luchtmobiele Brigade zijn gevoerd, komt naar voren dat de redenen voor vertrek individueel en divers zijn. De keuze om Defensie te verlaten wordt vaak gemaakt op basis van een combinatie van factoren. Hierbij spelen onder andere ontevredenheid over de balans tussen werk en privé, over de bevorderingsruimte en over beloning en erkenning een rol, juist ten tijde van hoogconjunctuur en een lage werkloosheid. Daarnaast spelen zaken als een veranderende thuissituatie, de ontwikkel- en toekomstmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden binnen en buiten Defensie mee. Door een aantal van de dit jaar vertrekkende mariniers wordt in deze gesprekken aangegeven dat ook de voorgenomen verhuizing naar Vlissingen een reden is om Defensie te verlaten.
Naast gesprekken met vertrekkend personeel, zijn door het bureau Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van Defensie en door de provincie Zeeland dit voorjaar separate enquêtes gehouden onder mariniers. Daarbij werd specifiek gevraagd naar de verhuisbereidheid van de mariniers. Ook hebben de Minister en ik een brief van tweehonderd mariniers hierover ontvangen. Uit zowel de enquêtes als de brief blijkt dat veel mariniers overwegen Defensie te verlaten vanwege de voorgenomen verhuizing naar Vlissingen. In de enquête van TOS wordt de mariniers, die aangeven ander werk te zoeken of zeggen dit van plan te zijn, gevraagd wat de reden hiervoor is. Deze mariniers geven het vaakst de voorgenomen verhuizing naar Vlissingen aan. Als reden om ander werk te zoeken, worden in deze enquête ook arbeidsvoorwaarden en de balans tussen werk en privé genoemd.

Dat baart ons zorgen, mede omdat de cijfers van de irreguliere uitstroom nu toenemen. Vanwege het belang van de toekomstbestendigheid van het Korps zal ik daarom de daadwerkelijke uitstroomcijfers van het Korps Mariniers nauwlettend blijven monitoren.’

In gesprek met regio
Het ministerie praat intussen weer met vertegenwoordigers van het personeel over de voorgenomen verhuizing.
De mariniers vinden dat op de nieuwe locatie in Zeeland onder meer te weinig oefen- en trainingsfaciliteiten zijn. Defensie gaat hierover in gesprek met de regio.
Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de bouw langer duurt en meer gaat kosten, waarschuwt Visser alvast.

Opnieuw rond de tafel
Verder kondigt ze nieuwe bodemonderzoeken aan waaruit moet blijken dat het 70 hectare metende terrein ‘volgens wet- en regelgeving’ geschikt is om als kazerne te dienen. Een aantal voorbereidende werkzaamheden op het terrein is uitgesteld. Er wordt 2 hectare gesaneerd en op 3 hectare wordt niet gebouwd vanwege vervuiling. Het overige deel is ‘niet gevaarlijk voor mens of milieu’.
Een geschillencommissie stelde in augustus dat Defensie opnieuw om de tafel moet met het personeel over de verhuizing waartoe al in 2012 is besloten.

Bron: RTL Nieuws / Defensie

Verhuizing marinierskazerne onzeker

Het blijft onzeker of de geplande verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen doorgaat. Het onderzoek van Defensie naar de redenen waarom mariniers het korps zo massaal verlaten, wijst niet eenduidig ’Vlissingen’ aan als boosdoener.
Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer.
Het kabinet nam het besluit tot de verhuizing van de marinierskazerne al in 2012. Toch houdt staatssecretaris Visser (Defensie) de mogelijkheid open dat de verhuizing niet doorgaat. Dat doet ze vooral omdat mariniers in grote aantallen vertrekken en Vlissingen als reden noemen voor hun opstappen.
Het korps kampt met een hoge uitstroom, dit jaar heeft al ruim zes procent van de mariniers irregulier het korps verlaten. Dat is aanmerkelijk hoger dan vorig jaar, toen de uitstroom op 4,6 procent lag. Doordat vooral officieren en onderofficieren de dienst verlaten, verliest het keurkorps veel ervaring. Dat geldt ook voor de commando’s, waar de uitstroom ongeveer even hoog is.

Bij het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade is de uitstroom ongeveer even groot. Daar zijn het vooral de jonkies in de lagere rangen die hun carrière elders voortzetten.
Defensie heeft met vertrekkende mariniers uitgebreide ’exitgesprekken’ gevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de voorgenomen verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen weliswaar een factor is, maar niet per se de beslissende. De Korpsleiding is zwaar gekant tegen de verhuizing.

Brigadegeneraal Mac Mootry waarschuwde dat het korps zal ’halveren’ als de verhuizing doorgaat. Partners willen niet meeverhuizen vanwege de schrale arbeidsmarkt in Zeeland. Ook het ontbreken van een vangnet van grootouders voor bijvoorbeeld het opvangen van de kinderen speelt mee.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)