Gea van Craaikamp secretaris-generaal Defensie

Mr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp wordt de nieuwe secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2019.
Gea van Craaikamp is sinds 2016 plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor vervulde ze bij de provincie Noord-Holland de functie van provinciesecretaris. Eerder was zij onder andere directeur Projecten bij de toenmalige Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en directeur Koninkrijksrelaties bij hetzelfde ministerie. Gea van Craaikamp studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten is blij met de benoeming: “Ik heb er alle vertrouwen in dat Gea van Craaikamp met haar ervaring de uitdagende klus bij defensie kan klaren. Ik zie er naar uit om samen met haar Defensie weer een stap verder te brengen.”

Van Craaikamp volgt de huidige secretaris-generaal Wim Geerts op die deze zomer de nieuwe ambassadeur in China wordt.

Bron: Defensie

Meer onderzoek naar burnpits nodig

Er is nog onvoldoende duidelijk over een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en de uitstoot van burnpits. In deze kuilen werd in missiegebieden afval verbrand. Een extern onderzoeksinstituut gaat nu aanvullend onderzoek doen. Defensie neemt de gezondheidsklachten en de zorgen van mensen zeer serieus. Daarom krijgen alle betrokkenen een persoonlijk begeleidingstraject aangeboden. Dit liet minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag in een brief aan zowel de melders als de Kamer weten.

Eind 2018 bleek dat (oud-)Defensiemedewerkers mogelijk gezondheidsklachten hebben door burnpits in missiegebieden. Daarop is het Defensiemeldpunt Burnpits geopend. Ook kreeg het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) de opdracht om uit te zoeken wat er al bekend is over burnpits en mogelijke gezondheidsrisico’s. Hiervoor analyseerde het CEAG bestaand onderzoek.
Meldingen
Sinds 4 februari zijn er 278 meldingen binnengekomen. Het gaat met 0,3% om een relatief klein aantal van het totale aantal militairen uitgezonden naar Afghanistan, Irak en voormalig Joegoslavië. Met name hier gebeurde afvalverbranding in zogenoemde burnpits. 28% van de melders heeft zich gemeld vanwege gezondheidsklachten.

Literatuurbeschouwing
Het CEAG bestudeerde 46 publicaties en rapporten over burnpits, de uitstoot ervan en de eventueel daaraan gerelateerde klachten.

De (internationale) onderzoeken laten geen eenduidig beeld zien van een relatie tussen gezondheidsklachten en de blootstelling aan de uitstoot van burnpits.
Wel wordt in een aantal onderzoeken een verhoogd risico op luchtwegklachten gevonden. Dit lijkt echter eerder verband te hebben met slechte lucht tijdens missies in het algemeen en (fijn)stof in het bijzonder. Ook het onderzoek naar fijnstof is niet eensluidend.
Geen duidelijkheid
Het onderzoek naar de meldingen én de literatuurbeschouwing geven geen duidelijkheid over een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en de uitstoot van burnpits. Er is dus meer onderzoek nodig. Defensie laat nu een extern onderzoeksinstituut naar de uitgevoerde analyses kijken. Ook gaat dit instituut de geanalyseerde literatuur op hun wetenschappelijke waarde beoordelen. Vanwege de omvang van de literatuur en de noodzakelijke zorgvuldigheid kost dit tijd. Het is nog onduidelijk hoeveel tijd.

Defensie betreurt het feit dat er nog geen duidelijkheid is. Daarom krijgen mensen de mogelijkheid van een individueel begeleidingstraject bij Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie (BMW). Het maakt daarbij niet uit of iemand niet meer voor Defensie werkt. BMW kan de juiste begeleiding en ondersteuning geven. Hiervoor moet men zich melden bij het Defensiemeldpunt Burnpits.

Meer informatie
Meer informatie op de pagina Burnpits op defensie.nl.

Bron: Defensie