Defensie zet structureel in op duurzame krijgsmacht

Defensie zet nieuwe stappen voor een structureel duurzame organisatie. Staatssecretaris Christophe van der Maat schreef vandaag aan de Kamer welke maatregelen hij daarvoor neemt.

Doelen
Defensie stelt zichzelf 3 doelen. Zo wil de organisatie zich aanpassen op de effecten van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe eisen voor vastgoed, waarbij een stijgend waterpeil wordt ingecalculeerd. Een ander doel is onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen in het operationele domein. Tot slot wil Defensie zoveel mogelijk circulair werken. Dat sluit aan op de rijksbrede doelstelling circulair in 2050.

Maatregelen
Om die doelen te bereiken neemt Defensie maatregelen gericht op operationeel materieel, vastgoed en terreinen en bedrijfsvoering.

Operationeel materieel
Tot operationeel materieel behoren ook kampementen, persoonlijke uitrustingen van militairen en de logistiek. Defensie wil verduurzaming ervan zoveel mogelijk in NAVO-verband aanpakken. Dat komt de onderlinge informatie-uitwisseling ten goede. Defensie draagt zoveel mogelijk bij aan de internationale kennis op dit gebied.

Een ambitieus doel is de stapsgewijze groei van gemiddeld 30% duurzame brandstoffen per soort. Denk aan: kerosine en (scheeps)diesel. Voor kerosine maken we in dit kader eerst internationale afspraken met onze (NAVO-)partners. Defensie start een onderzoek naar het gebruik van synthetische brandstoffen. Ook op dit terrein sluit het departement nationaal en internationaal aan. De focus ligt nu eerst op toepassingen van waterstof.

In de Roadmap Energietransitie staat hoe Defensie de energietransitie van het operationeel materieel tussen 2030-2050 voor ogen heeft.

Vastgoed en terreinen
Met het Rijksvastgoedbedrijf stelt de militaire organisatie een Routekaart Verduurzaming Vastgoed Defensie op. Daaronder vallen kazernes, havens, vliegvelden maar ook oefenterreinen en schietbanen. Defensie zet daarbij in op de eindnorm van 2050. Dat betekent gasloos en energieneutrale gebouwen.

Bedrijfsvoering
Defensie gaat bewust om met grondstoffen. Bijvoorbeeld door reductie van verbruik, het verlengen van de levensduur en hergebruik van materialen. Afval wordt gebruikt voor recycling.

Met een mobiliteitsplan verduurzaamt Defensie nog meer de zakelijke mobiliteit en het woon-werkverkeer van personeel. De militaire organisatie verduurzaamt ook het inkoopproces. Defensie haakt verder in een vroeg stadium aan bij innovaties in de markt en neemt deel aan rijksbrede initiatieven voor duurzaamheid.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten