Defensie onderzoekt meldingen van sociaal onveilige situaties

Defensie heeft een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Aanleiding hiervoor zijn meldingen van twee medewerkers van de afdeling onderzoek over mogelijk niet-integere en sociaal onveilige situaties.

De leiding van Defensie neemt deze meldingen zeer serieus. Zij hechten er grote waarde aan dat Defensie voor iedereen een sociaal veilige en integere werkomgeving biedt. Dat zou bij uitstek moeten gelden voor de COID, die binnen Defensie is belast met onderzoeken naar integriteitsmeldingen en een expertisecentrum op het gebied van integriteit is.

De leiding wacht de resultaten van het onderzoek af. De beoogde afrondingsdatum van het onderzoek is 12 werkweken na de inwerkingtreding.

Eerdere inventarisatie
In november 2021 maakten twee medewerkers van de COID melding bij de directeur COID van mogelijk niet-integere en sociaal onveilige gedragingen binnen de afdeling onderzoek. Naar aanleiding van deze melding is binnen de afdeling onderzoek een inventarisatie naar knelpunten uitgevoerd en zijn er verbetermaatregelen ingezet.

Ondanks de ingezette maatregelen hebben de melders zich eind mei 2022 tot de secretaris-generaal gewend om aandacht te vragen voor hun eerdere melding, mede in verband met de door hen nog steeds ervaren sociaal onveilige situatie. De secretaris-generaal heeft deze medewerkers na een gesprek aangemerkt als klokkenluiders. Hierdoor maken zij aanspraak op de daarbij behorende bescherming.

Doel van het onderzoek
De commissie gaat de sociaal onveilige situaties die in de meldingen zijn beschreven onderzoeken. Daarnaast wordt onderzocht of nieuwe medewerkers binnen de COID onder meer voldoende betrokken en gehoord worden en of bepaalde aspecten van personeelsmanagement en archiefbeheer volgens de gestelde regels worden uitgevoerd. Een aantal integriteitsonderzoeken die de COID heeft gedaan, wordt door de commissie op elementen bekeken.

De commissie zal ook adviseren over mogelijke verbeteringen in optreden en werkwijze van en binnen de COID. Ten slotte gaat de commissie na of de betrokken functionarissen volgens de geldende procedures en voorschriften hebben gehandeld.

Tijdens het onderzoek zal de COID haar werkzaamheden blijven uitvoeren, zoals het adviseren over integriteitskwesties en het uitvoeren van integriteitsonderzoeken.

Uitkomsten
Zolang het onderzoek loopt kan er niet nader worden ingaan op de inhoud van de meldingen. Zodra de commissie het onderzoek heeft aangeboden aan de secretaris-generaal, zal er gerapporteerd worden over de resultaten.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten