Defensie licht hoofdlijnen toe voor kabinetsperiode

Defensie moet voldoende toegerust zijn om onze veiligheid en vrijheid te beschermen. In Nederland en elders in de wereld, nu en in de toekomst. Dat begint bij investeren in het eigen personeel. Daarnaast zet Defensie in op het verdiepen en versterken van samenwerking met partners en bondgenoten, binnen Europa en in de NAVO. Hiervoor investeert Defensie fors voor een solide uitvoering van de 3 hoofdtaken en internationale verplichtingen.

Dat staat in de hoofdlijnenbrief over het in de komende kabinetsperiode te voeren beleid. Minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Christophe van der Maat stuurden de brief vandaag naar de Tweede Kamer.

Het defensiebudget gaat structureel met 3 miljard euro omhoog. In de komende kabinetsperiode is 10,7 miljard euro beschikbaar om de krijgsmacht te versterken en achterstanden weg te werken. Hiermee wordt de operationele gereedheid en inzetbaarheid vergroot en wordt toegewerkt naar een sterke en toekomstbestendige krijgsmacht.

Aantrekkelijke werkgever
Met de middelen uit het Coalitieakkoord wordt gewerkt aan een modern werkgeverschap met meer mogelijkheden voor maatwerk. Defensie moet bovendien een goede en aantrekkelijke werkgever zijn. Er moet worden geïnvesteerd in personeel, door onder meer het personeelssysteem en het loongebouw te moderniseren. Hierbij horen ook goede arbeidsvoorwaarden.

Verdiepen en verbreden van samenwerking
Het beschermen van gezamenlijke belangen kan Defensie niet alleen. Investeren in multilaterale samenwerkingsverbanden als de NAVO, EU en VN is cruciaal. Europa moet bijvoorbeeld zelfredzamer worden. De eigen krijgsmacht wordt daarvoor versterkt en de samenwerking met omringende Europese landen verdiept.

Ook nationaal maakt Defensie onderdeel uit van samenwerkingsverbanden en ecosystemen. Er is nauwe samenwerking met civiele autoriteiten en het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Informatiegestuurd en nieuwe domeinen
Defensie moet informatiegestuurd georganiseerd zijn en kunnen optreden. Zo kunnen er snellere en betere besluiten worden genomen op basis van de best beschikbare informatie. Ook moet Defensie blijven innoveren om relevant te blijven.

Er komen investeringen in nieuwe domeinen zoals cyber. Niet alleen om een antwoord te geven op dreigingen, maar ook om hiertegen te kunnen beschermen. Cyber en informatie moet een van de specialismen van Defensie zijn. De capaciteiten hiervoor vragen dan ook te worden versterkt.

Operationele ondersteuning
Defensie moet investeren in operationele ondersteuning, zoals transport, logistiek en medische capaciteiten. Ook de inzetvoorraden moeten omhoog. Op die manier houdt Defensie nationale en internationale bijdragen langer en adequater vol.

Vastgoed en IT
Defensie kampt met problemen op het gebied van vastgoed, IT en onderhoud van materieel. Verduurzamen van vastgoed moet er bijvoorbeeld toe leiden dat personeel een goede, moderne en veilige werkomgeving heeft. Hiervoor worden op korte termijn nieuwe plannen gemaakt. Veel IT is verouderd en qua materieel zijn er onvoldoende middelen beschikbaar.

Defensienota voor zomer
Met het extra geld uit het Coalitieakkoord kunnen stappen worden gezet die nodig zijn om Defensie klaar de maken voor de toekomst. De keuzes die worden gemaakt zijn gebaseerd op de prioriteiten uit deze hoofdlijnenbrief. Deze prioriteiten komende maanden uitgewerkt in de Defensienota. Hierin staan de concrete plannen die het kabinet heeft voor de krijgsmacht. De nieuwe Defensienota verschijnt voor de zomer.

Gerelateerde berichten